Esikatsele PDF
Siirry latauskeskukseen Tulosta
«
VUOSIKERTOMUS 2014

Riskinotto

Hallittu riskinotto on oleellinen osa Finnveran toimintaa. Finnveran toiminnalle on asetettu itsekannattavuustavoite, jonka mukaan Finnveran tulee pitkällä aikavälillä kattaa omat toimintakustannuksensa sekä vastuullaan olevat luotto- ja takaustappiot liiketoiminnastaan saaduilla tuloilla.

Finnvera toimii viime kädessä valtion vastuulla ja pystyy ottamaan yksityisiä rahoituslaitoksia enemmän riskiä. Valtio korvaa Finnveralle noin puolet pk-rahoituksessa syntyneistä luottotappioista. Tästä toiminnasta luottotappiokorvauksen jälkeen mahdollisesti aiheutuva tappio katetaan taseessa olevasta kotimaan toiminnan rahastosta. Valtioneuvoston sitoumuksen mukaan valtio korvaa 75 prosenttia aloittaville ja kasvuyrityksille sekä 55 prosenttia muille yrityksille myönnetystä rahoituksesta syntyneistä luottotappioista. 

Finnvera jakaa luottoriskiä muiden rahoittajien kanssa. Finnvera myöntää lainoja ja takauksia lähes aina ilman turvaavia vakuuksia ja perustaa rahoituksensa riskien ja yrityksen menestysmahdollisuuksien arviointiin.

Pk-rahoitus: vastuukanta riskiluokittain 31.12., Me

  2011 2012 2013 2014
A1 0 0 0 0
A2 0 0 0 5
A3 94 80 79 49
B1 653 628 548 428
B2 1584 1389 1362 1469
B3 625 753 628 594
C 81 76 93 61
D 100 97 176 158

Ulkomainen riskinotto: vastuukanta maaluokittain 31.12., Me

  2011 2012 2013 2014
Maaluokka 7 93,80 265,600 210,70 86,40
Maaluokka 6 87,40 83,20 116,80 143,700
Maaluokka 5 230,60 241,30 265,600 265,400
Maaluokka 4 620,90 410,30 404 499,80
Maaluokka 3 4188,30 4864,600 4441,400 4710,50
Maaluokka 2 527,50 608,10 844,10 870,10
Maaluokka 1 13,30 4,900 2,10 0,60
Maaluokka 0 4537 4197,100 4186,600 5661,10

Finnveran tarjoama rahoitus hinnoitellaan rahoituksen saajan liiketoimintariskien ja käytettävissä olevien vakuuksien arvioinnin perusteella. Viime vuosina Finnvera on lisännyt riskinottoaan sekä pk-rahoituksen että vientikaupan rahoituksessa. Epävarmana jatkuneen yleisen taloustilanteen takia monien asiakasyritysten taloudellinen tila on ollut epätyydyttävä, mikä näkyy muun muassa järjestämättömien sekä erääntyneiden saatavien suhteellisen korkeana määränä. Finnveran toteutuneet luottotappiot ovat vuosittain noin 2,0–3,5 prosenttia vastuukannasta. Vuonna 2014 luotto- ja takaustappiot sekä saamisten arvonalentumiset ennen valtion luottotappiokorvausta olivat 105 miljoonaa euroa (101).

Viennin rahoituksen mahdollinen tappiollinen tulos katetaan ensisijaisesti toiminnasta aikaisempina tilikausina syntyneistä voitoista, jotka on siirretty yhtiön taseessa olevaan viennin rahastoon.

Finnveran vientitakuilla katetun viennin osuus on viime vuosina kasvanut. Vientitakuilla katetaan sekä poliittisia että kaupallisia riskejä.

Vientitakuun hinnoittelu perustuu riskinkohteen luottoriskiä heijastavaan riskiluokkaan. Takuunalaisen viennin osuus kokonaisviennistä vuonna 2014 oli 3,6 prosenttia, ja osuus viennistä poliittisen riskin maihin 5,8 prosenttia. Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan tappiot ja tappiovaraukset olivat vuonna 2014 yhteensä -8 miljoonaa euroa (11).

Finnveran takuutarjonta 31.12.2014

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri