Esikatsele PDF
Siirry latauskeskukseen Tulosta
«
VUOSIKERTOMUS 2014

Rooli ja toiminnan merkitys

Finnvera edistää suomalaista yritystoimintaa

Finnveran rooli on rahoituspalveluja tarjoamalla edistää pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa, yritysten kansainvälistymistä ja vientiä sekä valtion aluepolitiikan toteutumista. Toteutamme valtio-omistajan meille antamaa tehtävää yritystoiminnan rahoittajana. Asiakkainamme on niin aloittavia, kannattavaa kasvua tavoittelevia, ulkomaisille markkinoille pyrkiviä kuin niillä jo toimivia yrityksiä. Tavoitteenamme on, että suomalaiset yritykset uudistuvat, kasvavat ja voittavat markkinoita.

Työ- ja elinkeinoministeriö ohjaa ja valvoo Finnveran toimintaa sekä asettaa yhtiölle vuosittaiset tavoitteet. Tavoitteita määriteltäessä otetaan huomioon Suomen valtion hallitusohjelma, ministeriön konsernistrategia ja hallinnonalan tavoitelinjaukset sekä EU-ohjelmien tavoitteet.

Vuonna 2014 Finnveran tavoitteissa painotettiin erityisesti aloittavien, kasvavien ja kansainvälistyvien yritysten rahoitusta.

Ymmärrämme yritystoiminnan riskit, mutta kiinnitämme vahvasti huomiota mahdollisuuksiin.

Finnveran tavoitteiden saavuttamista mitataan muun muassa rahoituksen avulla syntyneiden uusien yritysten sekä myötävaikutettujen työpaikkojen määrällä. Lisäksi seurataan kasvuyritysten saaman rahoituksen osuutta koko pk-sektorin rahoituksesta sekä esimerkiksi vientitakuilla katetun viennin osuutta Suomen kokonaisviennistä ja aluepoliittisille tukialueille suunnatun rahoituksen määrää.

Tukea yrityspolun eri vaiheisiin

Aloittavat yritykset

Finnvera on vuosittain mukana rahoittamassa noin 3 500 aloittavaa yritystä. Tämä vastaa keskimäärin kymmentä prosenttia Suomessa vuosittain perustettavista yrityksistä. Epävarmassa taloustilanteessa yritysten voi olla vaikea saada rahoitusta yksityisiltä rahoitusmarkkinoilta. Finnveralla on mahdollisuus suurempaan riskinottoon, ja näin voimme edistää uuden yritystoiminnan syntyä. Ilman Finnveran osallistumista aloittavien yritysten rahoitukseen seurauksena voi olla, että yrityksiä ei syntyisi samassa määrin tai niiden kasvu ja kehitys olisi merkittävästi hitaampaa.

Aloittavat yritykset

  2010 2011 2012 2013 2014
Aloittavat yritykset 3611 3397 3123 3473 3247

 

Pääomasijoitustoiminnassa rahoitusratkaisut pyritään rakentamaan niin, että alkuvaiheen yrityksistä syntyisi 2-5 vuodessa yrityksiä, jotka kiinnostavat myös yksityisiä sijoittajia ja rahoittajia. Keskipitkällä aikavälillä toiminnan tavoitteena on kasvattaa aloittavista yrityksistä keskisuuria yrityksiä, jotka osaltaan tukevat Suomen taloutta työnantajina ja talouskasvun mahdollistajina.

Kasvuyritykset

Finnvera auttaa kansainvälistymällä kasvua hakevia yrityksiä laajentamaan liiketoimintaansa tarjoamalla kansainvälisen kaupan ja sitä tukevien investointien rahoitusmahdollisuuksia. Finnvera voi ottaa myös kansainvälistyvien yritysten rahoituksessa tavanomaista enemmän riskiä. Vuonna 2014 kasvuyrityksille myönnetty rahoitus muodosti 44 prosenttia Finnveran pk-yritysrahoituksesta.

Kasvuyritykset

  2010 2011 2012 2013 2014
Kasvuyritykset 1037 1043 861 1886 2208

Finnvera rahoittaa myös  kotimarkkinoilla toimivia pk-yrityksiä kilpailukykyä lisäävissä muutostilanteissa, kuten omistajanvaihdoksissa. Vaikka nämä yritykset eivät tähtää kansainväliseen kasvuun, on niiden merkitys Suomen kansantaloudelle merkittävä muun muassa työllistäjinä. Finnvera pyrkii lieventämään alueellisen rakennemuutoksen kielteisiä vaikutuksia ja pitämään alueet elinvoimaisina.

Finnvera on mukana äkillisen rakennemuutoksen alueilla yhdessä muiden toimijoiden kanssa suunnittelemassa ja toteuttamassa toimenpiteitä esimerkiksi suuren työllistäjän lopettaessa toimintansa. Vuonna 2014 Suomessa oli 8 äkillisen rakennemuutoksen aluetta. Finnvera myönsi näiden alueiden yrityksille rahoitusta yhteensä 69 miljoonaa euroa.

 Vientitakuut

Vientitakuilla taattavan viennin on täytettävä edellytys suomalaisesta intressistä, mikä tarkoittaa vientihankkeen tarkastelua Suomen kansantalouden näkökulmasta. Rahoituksen järjestyminen saattaa olla ratkaiseva tekijä vientikaupan syntymisessä. Viennin rahoituksella on välillisesti suuri merkitys kansantaloudellemme ja sitä kautta suomalaisten hyvinvoinnille.

Vientitakuilla katettu vienti, % Suomen viennistä

  2010 2011 2012 2013 2014
Vientitakuilla katettu vienti 5,80 4,50 4,50 3,80 3,6

Ulkomainen riskinotto: Takuilla katettu vienti alueittain 31.12., Me

  2010 2011 2012 2013 2014
Aasia 534,70 474 393,20 276,10 281,10
IVY 285,90 312,70 394,80 375,70 239,50
Keski- ja Itä-Eurooppa 40,60 47,80 19 9 2,20
Latinalainen Amerikka 602,40 509,40 897,30 751,40 410,30
Lähi-Itä ja Pohjois-Afrikka 378,90 349,80 473,70 405,70 262
Saharan eteläpuolinen Afrikka 23 111,20 41,70 9,80 26,10
Teollisuusmaat 1150,10 731,80 360 291,30 761,50

Työllisyysvaikutukset

  2010 2011 2012 2013 2014
Työpaikat 8994 10159 8660 8663 8105

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri