Esikatsele PDF
Siirry latauskeskukseen Tulosta
«
VUOSIKERTOMUS 2014

Strategia

Finnveraa koskeva lainsäädäntö määrittelee tehtävät, joilla yhtiö vaikuttaa yritystoiminnan ja työllisyyden kehittymiseen Suomessa. Työ- ja elinkeinoministeriö asettaa vuosittain Finnveralle tavoitteet, jotka koskevat muun muassa yhtiön toiminnan suuntaamista, vaikuttavuutta, tehokkuutta ja vakavaraisuutta.

Rahoitustoiminta perustuu Finnveraa koskevaan lainsäädäntöön, asetuksiin, kansainvälisiin sopimuksiin ja EU-säädöksiin, valtioneuvoston luotto- ja takaustappiositoumukseen sekä yhtiön hallituksen vahvistamaan luotto- ja takuupolitiikkaan.

Finnveran strategian ytimessä ovat suomalaisten yritysten kasvun, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen rahoittaminen sekä aloittavien yritysten rahoitusmahdollisuuksien parantaminen. Finnvera onnistuu, kun sen asiakkaat menestyvät.

Finnverassa toimitaan asiakassegmenteille määriteltyjen palvelutapojen ja ISO 9001 -sertifioidun toimintajärjestelmän mukaisesti. Toimintajärjestelmää ja sen vaikuttavuutta arvioidaan säännöllisesti sekä sisäisillä että ulkoisilla arvioinneilla. Näistä saatujen havaintojen perusteella toimintajärjestelmää kehitetään jatkuvasti. Myös mahdollisiin poikkeamiin puututaan.

Visio, arvot ja strategia lyhyesti

Tehtävä

Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita ja edistää rahoituksen keinoin pk-yritysten toimintaa, yritysten vientiä ja kansainvälistymistä sekä valtion aluepoliittisten tavoitteiden toteutumista.

Visio

Finnvera on kasvun, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen rahoittaja.

Asiakaslupaus

Osaamisellamme ja aktiivisuudellamme autamme asiakkaitamme menestymään.

Arvot

Luottamus, kumppanuus ja ratkaisuhakuisuus.

Tavoitetila 2019

Kasvun, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen rahoittaja, joka osaamisella, palvelulla ja joukkuepelillä tuottaa asiakkaille viiteryhmän parhaan asiakaskokemuksen.

 
Strategia tähtää kohti parempaa asiakaskokemusta, vaikuttavuutta ja joukkuepeliä

Asiakaskokemus:

 • Tunnistamme markkinapuutteet ja otamme huomioon erilaiset suhdannetilanteet.
 • Toimintamme kasvattaa Suomen vetovoimaa toimintaympäristönä.
 • Toimintamme on selkeää, ratkaisuhakuista ja muutoksia ennakoivaa.
 • Asiakaspalvelumme on viiteryhmän parasta.

Vaikuttavuus:

 • Suomalaiset yritykset uudistuvat, kasvavat, kansainvälistyvät ja voittavat markkinoita.
 • Rakennemuutoksissa uutta syntyy nopeammin kuin vanhaa häviää.
 • Yrityksille on tarjolla kansainvälisesti kilpailukykyinen vientikaupan rahoituksen keinovalikoima.
 • Vaikutukset kansantalouteen ja työllisyyteen ovat merkittäviä.

Joukkuepeli:

 • Olemme aktiivinen aloitteentekijä ja hyvä joukkuepelaaja osana Team Finland ‑kokonaisuutta.
 • Parannamme tuottavuutta ja asiakastyytyväisyyttä tehokkailla toimintatavoilla ja sähköistä asianhallintaa hyödyntämällä.
 • Varmistamme kansainvälisesti kilpailukykyisen osaamisen työyhteisön ja henkilöstön jatkuvalla kehittämisellä.

Finnveran strategiamatka

Finnveran visio on olla kasvun, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen rahoittaja. Etenemme tavoitteeseemme uudistamalla toimintatapojamme, kehittämällä tuotevalikoimaamme sekä vahvistamalla osaamistamme ja yhteistyötä muiden julkisten ja yksityisten rahoittajien kanssa. Olemme aktiivisia ja haluamme tarjota viiteryhmän parasta asiakaspalvelua.


Strategiatyö on jatkuvaa

Finnveran strategiaa päivitetään vuosittain. Prosessi käynnistyy alkuvuodesta, kun yhtiön hallitus tarkastelee edellisen vuoden tavoitteiden toteutumista ja keskustelee uusista tavoitteista. Työhön tarvittavat lähtötiedot saadaan toimintaympäristöanalyyseista, asiakaskyselyistä ja -odotuksista, henkilöstökyselyistä ja kilpailijaseurannasta.

Työ- ja elinkeinoministeriön konsernistrategia valmistuu vuosittain helmikuun lopussa, ja siitä johdetaan linjaukset Finnveran strategiatyölle. Tämän jälkeen liiketoiminta- ja tukiyksiköt valmistelevat omat vuositavoitteensa, joita täsmennetään syksyllä vuosisuunnittelun ja budjetoinnin yhteydessä ja joissa huomioidaan työ- ja elinkeinoministeriön Finnveralle asettamat elinkeino- ja omistajapoliittiset tavoitteet. Finnveran hallitus vahvistaa strategian ja vuositavoitteet joulukuussa.

Näin toteutimme strategiaamme vuonna 2014

Finnveran asiakkaana on noin joka viides kaikista niistä suomalaisista yrityksistä, joilla on ulkoista rahoitusta. Finnveran rahoituksen avulla 3 247 yritystä aloitti toimintansa, ja 2 208  kansainvälistymällä kasvua hakevaa yritystä sai osarahoitusta. Aloittavien ja kansainvälistyvien yritysten rahoituksessa Finnvera voi ottaa tavanomaista enemmän riskiä, sillä näistä mahdollisesti tulevista tappioista valtio korvaa muuhun rahoitukseen verrattuna suuremman osan. Suurempi riskinotto voi tarkoittaa esimerkiksi vähäisempiä vakuuksia tai suurempaa rahoitusosuutta.

Finnveran rahoituksella ei ole tarkoitus korvata pankkirahoitusta tai kilpailla pankkien kanssa. Jotta kotimainen kilpailu ei vääristyisi, Finnvera pyrkii toimintansa vakiinnuttaneiden kotimarkkinayritysten osalta välttämään pitkäaikaisia asiakkuuksia ja ohjaamaan yrityksiä markkinarahoituksen piiriin.

Suomalaisia investointitavaroita valmistavat vientiyritykset pyrkivät voittamaan kauppoja kilpailijamaiden tavoin kokonaisratkaisuilla, joihin kuuluu ulkomaisen ostajan edellyttämä pitkäaikainen rahoitus. Finnvera turvasi näiden vientiyritysten kilpailukykyä muiden maiden tavoin tarjoamalla paitsi vientitakuita, myös rahoittamalla pankkien ulkomaisille ostajille myöntämiä vientiluottoja.

Finnvera uudisti asiakaspalveluaan vastaamaan entistä paremmin eri asiakasryhmien tarpeisiin. Syyskuun alusta lähtien osaamista keskitettiin, ja osa toiminnoista järjesteltiin uudelleen. Tällä haluttiin varmistaa entistä kohdennetumpi ja nopeampi asiakaspalvelu.

Osa aiemmin aluekonttoreissa käsitellyistä asioista siirrettiin syyskuun alussa toimintansa aloittaneeseen palvelukeskukseen, jossa hoidetaan pienyritysasiakkuuksia ja muun muassa erilaisia muutostilanteita asiakkaiden rahoituksessa.

Kasvavia ja kansainvälistyviä yrityksiä palvellaan jatkossa yhdessä yksikössä. Näin voidaan keskittää asiantuntijoiden osaaminen ja pystytään entistä paremmin vastaamaan juuri näiden asiakkaiden rahoitustarpeisiin.

Finnveralla on edelleen 15 toimipistettä, mutta aluejako muuttui. Uudet alueet ovat: Etelä-Suomi, Sisä-Suomi, Lounais-Suomi, Kaakkois-Suomi, Savo-Karjala, Pohjanmaa ja Pohjois-Suomi.

Pienehköt rahoituspäätökset tehdään alueilla, mutta suuret siirtyvät päätettäväksi uuteen, keskitettyyn luottopäätösyksikköön. Kaikkein suurimmat vastuut käsitellään edelleen rahoitusjohtoryhmässä ja yhtiön hallituksessa. Tehtyjen muutosten tavoitteena on varmistaa yhtenäinen luottopäätöstyöskentely koko maassa ja samalla entisestään nopeuttaa päätöksentekoa. Keskimääräinen käsittelyaika pk-rahoituksessa on noin kaksi viikkoa. Viennin rahoituksessa käsittelyajat ovat toiminnan luonteen ja suuren hankekoon vuoksi tapauskohtaisia.

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri