Esikatsele PDF
Siirry latauskeskukseen Tulosta
«
VUOSIKERTOMUS 2014

Finnveran raportoinnin GRI-vertailu

 

  GRI:n sisältö Raportoitu Sivu Huomiot
  1. Strategia ja analyysi      
1.1 Toimitusjohtajan katsaus Kyllä Toimitusjohtajan katsaus
Yritysvastuu Finnverassa
 
1.2 Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet Kyllä Rooli ja toiminnan merkitys
Strategia
Yritysvastuu Finnverassa
 
  2. Organisaation kuvaus      
2.1 Organisaation nimi Kyllä Finnvera lyhyesti  
2.2 Tärkeimmät tuotteet, palvelut ja tavaramerkit Kyllä Finnvera lyhyesti
Rahoituspalvelut
 
2.3 Operatiivinen rakenne Kyllä Finnvera lyhyesti  
2.4 Organisaation pääkonttorin sijainti Kyllä Yhteystiedot  
2.5 Toimintojen maantieteellinen sijainti Kyllä Palveluverkko  
2.6 Omistusrakenne ja yhtiömuoto Kyllä Hallinnointi  
2.7 Markkina-alueet Kyllä Rooli ja toiminnan merkitys
Asiakkaat
 
2.8 Organisaation toiminnan laajuus Kyllä Avainluvut  
2.9 Merkittävät muutokset organisaation koossa, rakenteessa tai omistuksessa raportointikaudella Kyllä Strategia Finnvera uudisti liiketoimintamallinsa ja organisaationsa vauhdittaakseen strategiansa tehokasta toimeenpanoa.
2.10 Raportointikaudella saadut palkinnot Kyllä   Ei GRI:n tarkoittamia palkintoja raportointikaudella
  3. Raportin muuttujat      
3.1 Raportointiajanjakso Kyllä Tietoa palvelusta  
3.2 Edellisen raportin ilmestymisajankohta Kyllä Tietoa palvelusta  
3.3 Raportin julkaisutiheys Kyllä Tietoa palvelusta  
3.4 Yhteystiedot Kyllä Yhteystiedot  
3.5 Raportin sisällön määrittely (olennaisuus, asiakokonaisuuksien priorisointi ja raporttia käyttävät sidosryhmät) Kyllä Sidosryhmät ja olennaisuus  
3.6 Raportin laajuus Kyllä   Vastuullisuusraportointi kattaa Finnvera Oyj:n oman toiminnan taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöön kohdistuvat vaikutukset tilikaudelta 1.1.–31.12.2014. Raportoinnissa sovelletaan kansainvälistä GRI 3.1 -raportointiohjeistoa (Global Reporting Initiative). Raportointimme vastaa GRI-ohjeiston soveltamistasoa C.
3.7 Erityiset rajoitukset raportin laajuudessa tai rajauksessa Kyllä   Mahdolliset poikkeamat ja rajoitukset laskentarajassa on raportoitu kyseessä olevien tunnuslukujen yhteydessä, kuten myös muutokset aiemmin raportoitujen tunnuslukujen kattavuudessa, rajauksissa tai mittaustekniikoissa.
3.8 Raportointiperiaatteet yhteisyritysten, tytäryhtiöiden, vuokrakohteiden, ulkoistettujen toimintojen raportoinnille Kyllä Tietoa palvelusta Finnveralla ei ole vuokrakohteita tai ulkoistettuja toimintoja.
3.10 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa Kyllä   Ei muutoksia aiemmin raportoiduissa tiedoissa.
3.11 Merkittävät muutokset raportin kattavuudessa, rajauksissa tai mittausmenetelmissä Kyllä   Ei merkittäviä muutoksia.
3.12 GRI-sisältövertailu Kyllä GRI-vertailu  
3.13 Periaatteet ja käytäntö raportin ulkopuoliseen varmennukseen Kyllä   Vuoden 2014 raportti ei ole varmennettu ulkopuolisen toimijan taholta.
  4. Hallintotapa, sitoumukset ja yhteistyö      
  Hallintotapa      
4.1 Organisaation hallintorakenne Kyllä Hallinnointi  
4.2 Hallituksen puheenjohtajan asema Kyllä Hallitus Hallituksen puheenjohtaja on riippumaton toimivasta johdosta.
4.3 Hallituksen jäsenten riippumattomuus Kyllä   Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia.
4.4 Osakkeenomistajien ja henkilöstön vaikutusmahdollisuudet hallituksen toimintaan Kyllä Hyvinvoiva henkilöstö ja ympäristö  
4.5 Organisaation toiminnan tulosten vaikutus hallituksen ja johdon palkitsemiseen Kyllä Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä  
4.6 Menettelytavat eturistiriitojen välttämiseksi hallituksessa. Kyllä Hallinnointi  
4.7 Hallituksen jäsenten asiantuntemus ja pätevyys taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristöstrategian osalta Kyllä Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä  
4.8 Missio, arvot ja eettiset periaatteet Kyllä Strategia
Yritysvastuu Finnverassa
Finnveran verkkosivu
4.9 Hallituksen tavat seurata yhteiskuntavastuun johtamista, mukaan lukien riskienhallinta Kyllä Yritysvastuu Finnverassa
Riskienhallinta
 
4.10 Hallituksen oman toiminnan arviointi Kyllä   Hallitus arvioi omaa toimintaansa vuosittain.
4.11 Varovaisuusperiaatteen noudattaminen Kyllä Hankearviointi
Riskinotto
TP: Laadintaperiaatteet
 
4.12 Sitoutuminen ulkopuolisiin yhteiskuntavastuun aloitteisiin Kyllä Viennin rahoitus  
4.13 Jäsenyydet järjestöissä, yhdistyksissä ja edunvalvontaorganisaatioissa Kyllä Sidosryhmät ja olennaisuus  
4.14 Organisaation sidosryhmät Kyllä Sidosryhmät ja olennaisuus  
4.15 Sidosryhmien tunnistaminen ja valinta Kyllä Sidosryhmät ja olennaisuus  
4.16 Sidosryhmävuorovaikutuksen muodot Kyllä Sidosryhmät ja olennaisuus  
  Taloudellinen vastuu      
  Lähestymistapa taloudellisen vastuun johtamiseen Kyllä Rooli ja toiminnan merkitys
Yhteiskunnallinen vaikuttaja
Riskienhallinta
Yritysvastuu Finnverassa
 
  Taloudellisen vastuun tunnusluvut      
EC1* Taloudellisen lisäarvon luominen ja jakautuminen sidosryhmien kesken Osittain Avainluvut
Yhteiskunnallinen vaikuttaja
 
EC2* Ilmastonmuutoksen taloudelliset vaikutukset ja riskit sekä mahdollisuudet Osittain Hyvinvoiva henkilöstö ja ympäristö  
EC3* Eläkesitoumusten kattavuus Kyllä Tilinpäätöksen liitetiedot
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
 
EC4* Valtiolta saatu taloudellinen tuki Kyllä Tilinpäätös  
EC9 Välilliset taloudelliset vaikutukset Kyllä Yhteiskunnallinen vaikuttaja
Rooli ja toiminnan merkitys
 
  Ympäristövastuu      
  Lähestymistapa ympäristövastuun johtamiseen Osittain Hyvinvoiva henkilöstö ja ympäristö  
EN4* Välillinen energiankulutus Osittain Hyvinvoiva henkilöstö ja ympäristö  
EN7 Toimenpiteet välillisen energiankulutuksen vähentämiseksi ja saavutettu vähennys energiankulutuksessa Kyllä Hyvinvoiva henkilöstö ja ympäristö  
EN18 Toimenpiteet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi Osittain Hyvinvoiva henkilöstö ja ympäristö  
EN28* Merkittävien ympäristölainsäädännön ja -säännösten rikkomiseen liittyvät sakot ja sanktiot Kyllä   Ei sakkoja tai sanktioita raportointikaudella
  Sosiaalinen vastuu      
  Lähestymistapa henkilöstöjohtamiseen Kyllä Yritysvastuu Finnverassa
Hyvinvoiva henkilöstö ja ympäristö
Hallinnointi
 
  Työntekijät ja työolosuhteet      
LA1* Henkilöstön kuvaus työsuhteen tyypin, työsopimuksen ja toiminta-alueen mukaan Osittain Hallituksen toimintakertomus
Hyvinvoiva henkilöstö ja ympäristö
 
LA4* Työehtosopimuksen piirissä olevien työntekijöiden osuus työvoimasta Kyllä   94 % henkilöstöstä on työehtosopimuksen piirissä
LA5* Uudelleenjärjestelytilanteissa noudatettava vähimmäisilmoitusaika Kyllä   Finnvera noudattaa Suomen YT-lainsäädäntöä.
LA6 Työsuojelutoimikunnissa edustetun henkilöstön osuus kokonaistyövoimasta Kyllä   Finnveralla on työsuojelun valvontalain mukainen työsuojeluorganisaatio, joka laatii työsuojelun toimintaohjelman. Työnantajaa edustaa työsuojelupäällikkö ja työntekijöitä edustavat työsuojeluvaaleissa valitut työsuojeluvaltuutetut ja varavaltuutetut. Työturvallisuuslakia sovelletaan kaikkiin työsuhteessa oleviin ja yleissäädöksen mukaan työnantajan on tarpeellisin toimenpitein huolehdittava kaikkien työntekijöidensä turvallisuudesta ja terveydestä työssä.
LA7* Tapaturmataajuus, ammattitaudit, menetetyt työpäivät, poissaolot, kuolemaan johtaneet tapaturmat Osittain Hyvinvoiva henkilöstö ja ympäristö  
LA8* Työntekijöiden kouluttaminen ja neuvonta liittyen vakaviin sairauksiin Kyllä Hyvinvoiva henkilöstö ja ympäristö  
LA10* Keskimääräiset koulutustunnit työntekijää kohden Osittain   Ei raportoitu koulutustunteja per henkilö
LA11 Osaamisen kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvät ohjelmat Osittain Hyvinvoiva henkilöstö ja ympäristö  
LA12 Kehityskeskustelujen ja suoritusarviointien piirissä oleva henkilöstö Kyllä Hyvinvoiva henkilöstö ja ympäristö Koko henkilöstö on kehityskeskustelujen ja suoritusarviointien piirissä.
  Ihmisoikeudet      
HR4* Syrjintätapausten lukumäärä ja toteutetut toimenpiteet Kyllä   Ei syrjintätapauksia raportointikaudella.
  Yhteiskunta      
SO1* Paikallisyhteisöihin kohdistuvien vaikutusten arviointi ja hallintaan liittyvät ohjelmat Osittain Hyvinvoiva henkilöstö ja ympäristö  
SO4* Korruptiotapausten yhteydessä toteutetut toimenpiteet Kyllä   Ei korruptiotapauksia raportointikaudella.
SO6 Poliittisille puolueille, instituutioille ja poliitikoille annetut lahjoitukset Kyllä   Finnvera ei anna tukia tai lahjoituksia poliittisille tahoille.
SO7 Kilpailuoikeudellisten säännösten rikkomiseen, kartelleihin ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liittyvät oikeustoimet Kyllä   Ei oikeustoimia raportointikaudella.
SO8* Lakien ja säännösten rikkomuksiin liittyvät sakot ja muut sanktiot Kyllä   Ei sakkoja tai sanktioita raportointikaudella.
  GRI:n rahoitusalan toimialaohjeen indikaattorit      
FS2 Ympäristö- ja sosiaalisen vastuun riskien arviointi liiketoiminnoissa Kyllä Hyvinvoiva henkilöstö ja ympäristö  
FS3 Menettelytavat, joilla valvotaan asiakkaiden sosiaalisten ja ympäristövaatimusten käyttöönottoa ja sopimuksenmukaisuutta Kyllä Hyvinvoiva henkilöstö ja ympäristö  
FS5 Vuorovaikutus asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden tai sijoittajien kanssa liittyen ympäristö- ja sosiaalisen vastuun riskeihin ja mahdollisuuksiin Osittain Hyvinvoiva henkilöstö ja ympäristö  
FS6 Tuotesalkun jakauma alueen, koon ja toimialan mukaan Kyllä Rahoituspalvelut
Liiketoiminta
 
FS8 Erityistä ympäristöhyötyä tuottavien tuotteiden ja palveluiden kokonaisarvo jaoteltuna käyttötarkoituksen ja liiketoiminnan mukaan Osittain Hyvinvoiva henkilöstö ja ympäristö  

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri