Esikatsele PDF
Siirry latauskeskukseen Tulosta
«
VUOSIKERTOMUS 2014

Keskiössä asiakas

Vastatakseen uusiin yritysrahoituksen haasteisiin Finnvera tarkkailee aktiivisesti taloustilanteen muutoksia ja kansainvälistä rahoituspalvelujen tarjontaa sekä kuuntelee asiakkaiden toiveita. Pyrimme tunnistamaan ja ennakoimaan markkinapuutteita ja kasvattamaan Suomen vetovoimaa toimintaympäristönä. 

Haluamme kannustaa suomalaisia yrityksiä kohti kasvua ja kansainvälistymistä tarjoamalla kansainvälisesti kilpailukykyisiä keinoja vientikaupan rahoitukseen. Asiantuntemuksellamme ja laajalla palveluvalikoimalla pyrimme tarjoamaan myös parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen. Asiakastyytyväisyyttä mittaamme säännöllisesti asiakas- ja sidosryhmätutkimuksen avulla.

Katsauskaudella Finnveran asiakaspalvelua uudistettiin osaamista keskittämällä ja toimintojen uudelleenjärjestämisellä. Osa aiemmin aluekonttoreissa käsitellyistä asioista siirrettiin palvelukeskukseen, jossa hoidetaan pienyritysasiakkuuksia ja muun muassa erilaisia muutostilanteita asiakkaiden rahoituksessa. Myös kasvavia ja kansainvälistyviä yrityksiä palvellaan jatkossa yhdessä, valtakunnallisesti toimivassa tiimissä. Finnveran alueverkosto uudistui siten, että nykyiset toimipisteet muodostavat entistä suuremmat alueet.

Merkittäviä lisävaltuuksia asiakkaiden rahoituspalveluihin

Finnvera sai vuoden 2014 aikana merkittäviä lisävaltuuksia osallistua sekä pk-yritysten että vientiyritysten hankkeiden rahoitukseen.

Kesällä valtioneuvosto myönsi Finnveralle valtuudet merkitä pk-yrityksen joukkovelkakirjalainaa enintään 300 miljoonalla eurolla. Lisäksi voimaan tulivat lakimuutokset, joiden myötä Finnveralla on entistä paremmat mahdollisuudet olla mukana suomalaisten yritysten vientikauppoihin liittyvissä rahoitusjärjestelyissä, kun vientitakuiden ja -luottojen rahoituksen enimmäismäärät nousivat merkittävästi.

Vientikaupan rahoitus -ohjelmalla Finnvera tarjoaa tietoa ja käytännön työkaluja vientikauppojen rahoitukseen. Ohjelma on suunnattu suomalaisille suoraa vientiä harjoittaville pk-yrityksille. Syksyllä voimaan tulleen lakimuutoksen myötä suomalaiset suuretkin teollisuusyritykset voivat saada vientitakuita pankkien myöntämiin pitkäaikaisiin luottoihin kotimaisiin kone- tai laiteinvestointeihin, jotka luovat tai hyödyttävät vientiteollisuutta. Lakimuutos asettaa yritykset samalle viivalle ulkomaisten kilpailijoiden kanssa ja parantaa suomalaisyritysten tasavertaista kilpailuasemaa tarjota tuotteitaan kotimaassa toteutettaviin vientiteollisuuden investointeihin.

Case: Vientikaupan rahoitus tutummaksi yrittäjille

Uudet ja kasvaneet valtuudet toimivat pohjana luotto-ja takuupolitiikan uudistuksille, joita alettiin soveltaa vuoden 2015 alusta.

Finnvera yhdisti myös voimansa Tekesin ja Finpron kanssa Team Finland LetsGrow -rahoitusohjelmassa, jossa yritys saa Finnveralta lainaa investointeihin ja käyttöpääomaan, Tekesiltä avustusta innovaatiopalveluiden hankintaan sekä Finprolta neuvontaa kansainväliseen kasvuun. Kasvuväylä taas on Tekesin, ELY-keskusten, Finnveran, Finpron, Suomen Teollisuussijoitus Oy:n ja Patentti- ja rekisterihallituksen palvelumalli nopeaa kasvua ja kansainvälistymistä tavoitteleville yrityksille. Kasvuväylä-palvelussa pk-yritys saa Kasvuluotsin, joka etsii yritykselle sopivimmat julkiset rahoitus- ja asiantuntijapalvelut sekä koordinoi eri toimijoiden välistä yhteistyötä.

Case: Teekkarit toivat puhelinkopit avokonttoreihin

Finnvera tapahtumissa

Laajentuneiden rahoitusmahdollisuuksien lisäksi Finnvera palvelee asiakkaitaan olemalla aktiivisesti mukana yrittäjille suunnatuissa tapahtumissa. Finnvera näkyi vuoden 2014 aikana muun muassa seuraavissa tapahtumissa:

 • Kasvu Open
 • Oma Yritys -tapahtuma
 • Kaupan rahoitus kansainvälistyville kasvuyrityksille -koulutus
 • Vastuullinen kesäduuni 2014 -kampanja
 • Tampereen Alihankinta-messut
 • Rohkeutta on! -kiertue
 • Kauppakumppanina Venäjä -tilaisuus
 • Uudet nuotit kansainvälistymiseen
 • Yrittäjäpäivät Tampereella
 • Slush
 • ICC:n Trade Finance -päivä

Yksityisyyden suoja

Finnveran toiminnan lähtökohtana on lakien mukainen läpinäkyvyys ja mahdollisimman laaja avoimuus. Asiakkaisiin kohdistuvaan tietoon Finnveralla on ehdoton lakiin perustuva salassapitovelvollisuus, eli asiakkaan tai muun henkilön henkilöllisyyteen, taloudelliseen asemaan, henkilökohtaisiin oloihin sekä liike- tai ammattisalaisuuksiin liittyvää tietoa ei saa luovuttaa ulkopuoliselle ilman asiakkaan suostumusta. Yhtiön liikesalaisuuksiin luettavat asiat ja asiakirjat ovat myös salassa pidettäviä.

Finnveralla on kuitenkin velvollisuus antaa tietoja syyttäjä- ja esitutkintaviranomaiselle rikoksen selvittämiseksi, valtiontakuurahastosta annetussa laissa tarkoitetun rahaston johtokunnalle ja pääsihteerille rahaston tehtävien hoitamiseksi sekä muulle viranomaiselle, jolla on lain nojalla oikeus saada tietoja.

 

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri