Esikatsele PDF
Siirry latauskeskukseen Tulosta
«
VUOSIKERTOMUS 2014

Yhteiskunnallinen vaikuttaja

Finnveran koko toiminta perustuu taloudellisen vastuun periaatteeseen: se vahvistaa suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä ja korjaa rahoituspalvelujen tarjonnassa esiintyviä puutteita.

Toteuttamalla perustehtäväänsä ja hoitamalla omaa liiketoimintaansa vastuullisesti Finnvera vaikuttaa toiminnallaan koko Suomen kansantalouden kehitykseen:

  • Finnvera on mukana rahoittamassa vuosittain noin 3 500 aloittavaa yritystä, mikä vastaa keskimäärin kymmentä prosenttia Suomessa vuosittain perustettavista yrityksistä.
  • Vuosittain rahoitetaan keskimäärin 20–30 kotimaista pk-yritystä, jotka laajentavat toimintaansa ulkomaille. Rahoituksen aktiivinen suuntaaminen kansainvälistymällä kasvua hakeville yrityksille vaikuttaa osaltaan Suomen kansantalouden kasvuun.
  • Finnveran palvelut tarjoavat rahoitusmahdollisuuksia kotimarkkinoilla toimiville, muutostilanteissa oleville suomalaisille pk-yrityksille, joiden merkitys Suomen kansantaloudelle muun muassa työllistäjänä on merkittävä.
  • Finnveran pk-rahoituksen myötävaikutuksella pyritään hidastamaan ja lieventämään alueellisen rakennemuutoksen kielteisiä vaikutuksia ja synnyttämään uutta yritystoimintaa nopeammin kuin vanhaa häviää.
  • Finnveran takuilla katetun viennin osuus on noin neljä prosenttia Suomen kokonaisviennistä. Yrityksille on tarjolla kansainvälisesti kilpailukykyinen vientikaupan rahoituksen keinovalikoima. Viennin rahoituksella on myös välillisesti suuri merkitys Suomen kansantaloudelle ja sitä kautta suomalaisten hyvinvoinnille.
  • Pääomasijoitustoiminnan tavoitteena on keskipitkällä aikavälillä saada aloittavia innovatiivisia yrityksiä kasvamaan ja tukemaan Suomen taloutta esimerkiksi työnantajina ja tulevina vientiyrityksinä.

 

Finnveran toiminnan vaikuttavuus
  2014 2013 2012 2011 2010
Pk-rahoitus          
Tarjottu pk-rahoitus, Me 1 003 827 933 1 051 1 029
- tukialueille, Me 328 323 337 408 404
Rahoituksen avulla syntyneet aloittavat yritykset, kpl 3 247 3 473 3 123 3 397 3 611
Finnveran rahoituksella syntyneet työpaikat, kpl 8 105 8 663 8 660 10 159 8 994
Rahoitus/uusi työpaikka, 1 000 e 124 95 108 121 101
           
Viennin rahoitus          
Tarjotut vientitakuut ja erityistakaukset, Me 5 034 3 327 5 272 3 722 2 264
- josta ulkomainen riski, Me 4 129 2 705 3 747 3 706 1 900
Voimaan tulleet takuut, Me 4 004 2 738 2 414 3 159 2 642
- josta ulkomainen riski, Me 3 047 2 029 2 127 2 884 2 642
Vientitakuilla katettu vienti, %          
- osuus Suomen kokonaisviennistä  3,6  3,8 4,5 4,5 5,8
- osuus viennistä poliittisen riskin maihin 5,8 8,2 9,7 8,2 9,5
Asiakasmäärä 28 800 29 700 30 000 29 900 29 300

 

Taloudellisen vastuun tunnusluvut
Finnvera-konserni, Me 2014 2013 2012
Tuotot      
- korkokate ja palkkiotuotot ja -kulut 190,2 184,0 170,0
Tuet ja tappiokorvaukset      
- asiakkaille ohjattu korkotuki ja muu korkotuki 6,4 8,8 12,2
- luotto- ja takaustappiokorvaukset 63,7 48,0 49,7
Saamisten arvonalentumiset, takaus- ja takuutappiot 97,5 111,6 125,0
Toimintakulut      
- henkilöstökulut 28,1 29,9 29,8
- muut hallintokulut 12,7 13,0 12,9
Liiketoiminnan muut kulut 6,1 8,4 6,6

Case: Finnvera takaa Meyer Turku Oy:n aluskaupan rahoitusta


Taloudellisen vastuun perustana itsekannattavuus ja vakavaraisuus

Finnveran toiminnalle on asetettu itsekannattavuustavoite, jonka mukaan yhtiön tulee pitkällä aikavälillä kattaa toimintakulunsa sekä yhtiön vastuulla oleva osuus luotto-, takaus- ja takuutappioista liiketoiminnastaan saamilla tuloilla. Finnveran pk-rahoituksen itsekannattavuus on toteutunut 10 vuoden jaksolla, kun kumulatiivista tulosta lasketaan joulukuun 2014 loppuun. Myös viennin rahoitus on ollut itsekannattavaa 15 toimintavuoden ajan. Jos viennin rahoituksen kannattavuustarkastelussa huomioidaan viennin rahoituksen edeltäjän, Valtiontakuukeskuksen, maksuperusteinen tulos viimeisiltä toimintavuosilta, toteutuu itsekannattavuus myös 20 vuoden tarkastelujaksolla.

Finnveran vakavaraisuuden tulee olla riittävä yhtiön riskinkantokyvyn varmistamiseksi ja rahoituksen hankintakulujen pitämiseksi mahdollisimman kohtuullisina. Yhtiön tulee suunnitella toimintansa siten, että se voi säilyttää vähintään 12 prosentin vakavaraisuuden. Finnvera-konsernin vakavaraisuus vuoden 2014 lopussa oli 18,6 prosenttia. Vastaava luku vuotta aiemmin oli 16,9 prosenttia.

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri