Esikatsele PDF
Siirry latauskeskukseen Tulosta
«
VUOSIKERTOMUS 2014

Yritysvastuu Finnverassa

Finnveran koko toiminta perustuu yhteiskuntavastuuseen: toiminnallaan se luo kansantaloudellisia hyötyjä rahoittamalla suomalaisia yrityksiä kasvun, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen polulla. Finnveran yritysvastuun ydin on lakien, kansainvälisten sopimusten ja vastuullisten toimintatapojen noudattamisessa kaikkia asiakkaita ja sidosryhmiä kohtaan. 

Finnveran vaikutukset yhteiskuntaan

Yritysvastuun kannalta Finnveran suurimmat vaikutukset syntyvät rahoitustoiminnan kautta, jonka perustan muodostavat vastuullinen hankearviointi ja hallittu riskinotto. Taloudellisten onnistumismahdollisuuksien lisäksi erityisesti ulkomaille suunnatut hankkeet arvioidaan tarkasti ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten näkökulmasta. Ulkomaille suuntauntuvissa vientihankkeissa teemme vaikutusten arvioinnin suurilta osin itse, kun taas Suomessa sekä kehittyneiden lainsäädäntöympäristöjen maissa luotamme viranomaisten tekemiin arviointeihin ja lupiin. Lisäksi jokaista hanketta arvioidaan sen kannalta, onko julkisen toimijan mukanaolo hankkeen rahoituksessa tarkoituksenmukaista.

Suomen lakien ja rahoitusalan säännösten lisäksi toimintakenttä on vahvasti kansainvälisesti säänneltyä. Euroopan Unioni asettaa pk-yritysten rahoittamiseen valtiontukisäännöksiä, ja viennin rahoitusta säätelevät muun muassa OECD:n vientiluottokonsensus sekä Maailmanpankin suositukset. Nämä auttavat hankkeiden arvioinnissa myös sellaisissa maissa, joissa maan oma lainsäädäntö on ympäristö- tai sosiaalisten kriteerien kannalta puutteellista.

Finnveran yksi keskeinen strateginen ja omistajapoliittinen tavoite on edistää rahoituksen keinoin puhtaan ja uusiutuvan energian käyttöä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tämän vuoksi biotalouteen ja cleantechiin suuntautuvat yritykset kuuluvat toimialansa ansiosta rahoitustoiminnan painopistealueisiin. Finnveran on laina- ja takausrahoittajana toimialasta riippumatta aina tutkittava, että suunnitellulla hankkeella on taloudellisesti kannattavuuden edellytykset.

Toimitusjohtajan katsaus yritysvastuuseen tänään ja huomenna

Vuotta 2014 leimasi edelleen kuusi vuotta aiemmin puhjenneen finanssikriisin varjo. Suomen bruttokansantuote laski jo neljättä vuotta peräkkäin, ja pankkien haluttomuus rahoittaa yrityksiä aiheutti tilanteen, jossa Finnveran rahoitusvaltuuksia oli lisättävä kasvattamalla sen roolia Suomen rahoitusmarkkinoilla.

Lisäksi Finnveran toimintaan heijastuivat Venäjän kriisi ja sen myötä asetetut pakotteet. Finnvera noudattaa EU:n hyväksymiä sanktioita ja arvioi mahdollisuudet osallistua Venäjälle suuntautuviin hankkeisiin tapauskohtaisesti normaalien kriteerien pohjalta. Suorien vaikutusten lisäksi tilanteen epäsuorat vaikutukset Suomen talouteen ovat merkittävät: Venäjän talouden hiipuminen ja ruplan heikentynyt kurssi ovat vaikuttaneet usean suomalaisyrityksen liiketoiminnan vaikeutumiseen ja halukkuuteen investoida.

Vuoden suurimpiin yhteiskunnallisiin onnistumisiin kuuluu Turun telakan liiketoiminnan säilyminen. Valitettavasti joillekin suomalaisyrityksille on käynyt heikommin, ja näistä näkyvin esimerkki Finnveran kannalta on Talvivaara, jolle haetaan tällä hetkellä vielä uutta omistajaa. Hankkeemme toteutetaan erilaisissa toimintaympäristöissä, ja osa riskeistä toteutuu väistämättä tappioina.

Sisäisesti vuoden suurin tapahtuma oli organisaatiorakenteen uudistamisen toimeenpano syksyllä 2014. Uusi rakenne pyrkii vastaamaan vuonna 2013 päivitetyn strategian tavoitteisiin panostamalla kasvuun ja kansainvälistymiseen tähtääviin yrityksiin ja asiakaspalvelun laatuun ja tehokkuuteen. Uudistuksen tavoitteena on myös rutiinitoimintojen automatisointi ja digitalisointi seuraavien vuosien aikana.

Tulevaisuuden haasteet löytyvät sopivasta tasapainosta yksityisen ja julkisen rahoituksen välillä – valtion perimmäinen rooli on olla rahamarkkinoiden täydentäjä. Sääntelyn lisääntyessä yksityisellä puolella vaatimukset Finnveraa ja sen palveluita kohtaan pysyvät korkealla.

Team Finland -yhteistyön tiivistyessä on myös löydettävä tehokkaampia tapoja työskennellä yhdessä ja säästää resursseja. Yhden ratkaisun tähän tarjoaa yhteisiin toimitiloihin muutto vuonna 2016. Yhteistyö sisarorganisaatioiden kanssa on tulevaisuudessa yhä tärkeämpää, ja toivon, että kaikki finnveralaiset tuntevat pelaavansa samassa Team Finland joukkueessa.

Yritysvastuun periaatteet ja johtaminen

Finnveran hallitus on hyväksynyt seuraavat yritysvastuun periaatteet:

  • Yritysvastuu merkitsee Finnveralle vastuullisten toimintatapojen noudattamista sen kaikkia sidosryhmiä kohtaan.
  • Finnvera toteuttaa tehtäväänsä ja strategiaansa yhtiön toimintaa ohjaavien lakien, säännösten sekä elinkeino- ja omistajapoliittisten tavoitteiden mukaisesti.
  • Finnveran yritysvastuu rakentuu yhtiön arvojen ja hyvän hallintotavan pohjalle ja ilmenee käytännössä taloudellisena, sosiaalisena ja ympäristövastuuna.
  • Vastuullisuuden toteuttamisen päivittäisiä työkaluja Finnverassa ovat asiakohtaiset politiikat, linjaukset ja ohjeet sekä sertifioitu toimintajärjestelmä, joita pidetään ajan tasalla

 Finnverassa yritysvastuun toteutumista valvoo johtoryhmä, ja siitä vastaavat viime kädessä yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja.

Yhtiön toiminnan luonteen vuoksi eettisten ohjeistojen noudattaminen on erityisen tärkeää. Finnverassa on käytössä muun muassa seuraavat ohjeistot:

  • Hyvän toiminnan periaatteet, joka perustuu julkisen hallintotehtävän toteuttamiseen
  • Esteellisyysohjeistus ja sisäpiiriohjeistus, jotka koskevat rahoitustoimintaa
  • Salassapitovelvollisuus
  • Viennin rahoitusta koskien muun muassa lahjonnan vastainen ohjeistus.

Kaikki uudet työntekijät perehdytetään ohjeistoihin, kuten myös hallintoelinten uudet jäsenet. Lisäksi yritysvastuun näkökulmasta Finnveran toimintaa ohjaavat muun muassa luotto- ja takuupolitiikka, henkilöstölinjaukset, hankinnan ohjeet ja menettelyt sekä ISO 9001 -laatu- ja toiminnanohjausjärjestelmä.

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri