Esikatsele PDF
Siirry latauskeskukseen Tulosta
«
VUOSIKERTOMUS 2014

Riskienhallinta

Riskienhallinnan merkitys ja vastuualueet

Riskienhallinnalla on keskeinen merkitys yhtiön riskinottokyvyn säilyttämisessä ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa pitkällä aikavälillä. Riskienhallinnan tavoitteena on omalta osaltaan turvata edellytykset strategian toteuttamiselle.

Yhtiön hallitus ja ylin johto vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä organisoinnista. Hallitus hyväksyy päätöksentekovaltuudet, riskienhallinnan periaatteet ja riskipolitiikat. Hallitus ja sen tarkastusvaliokunta seuraavat neljännesvuosittain konsernin riskiaseman kehitystä.

Yhtiön liiketoiminnoista riippumattoman riskienhallintatoiminnon vastuulla ovat riskienhallinnan menetelmien kehittäminen, toiminnan ohjeistus ja  toimenpiteisiin  osallistuminen sekä konsernin riskiaseman seuranta ja raportointi suoraan toimitusjohtajalle. Vastuualueisiin kuuluvat myös riskiluokitusjärjestelmien kehittämisen ja ylläpidon koordinointi sekä luokitusjärjestelmien toimivuuden seuranta.

Riskienhallintaan liittyvät käytännön toimenpiteet ovat osa päivittäistä johtamista, ja niitä toteuttavat koko Finnveran organisaatio ja konserniyhtiöt.

Riskien luokittelu ja prosessi

Finnveran hallitus vahvistaa konsernin riskienhallinnan periaatteet sekä riskinoton tavoitteet, noudatettavat politiikat, linjaukset ja päätösvaltuudet.

Finnveran riskit voidaan ryhmitellä seuraavasti:

  • luotto-, takaus- ja takuuriskit
  • operatiiviset riskit
  • likviditeetti- ja markkinariskit
  • muut riskit.

Taloudelliseen raportointiin liittyviä operatiivisia riskejä tunnistetaan, arvioidaan ja valvotaan osana operatiivisten riskien hallintaa. Tietotekniikan hyödyntämisellä on keskeinen rooli taloudellisessa raportoinnissa.

Riskienhallinnan sisäinen raportointi toimii konsernin kaikilla tasoilla. Emoyhtiö hallitsee tytäryhtiöissä syntyviä riskejä omistajaohjauksella sekä pitämällä kaikki tytäryhtiöt konsernissa noudatettavan riskienhallinnan ja sisäisen tarkastuksen piirissä.

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri