Esikatsele PDF
Siirry latauskeskukseen Tulosta
«
VUOSIKERTOMUS 2014

Toimintaperiaatteet

Finnverassa noudatettavat politiikat

Finnveran toiminnassa noudatettavia keskeisiä ohjeita, periaatteita ja linjauksia ovat muun muassa:

 • omistajapolitiikka
 • maa- ja takuupolitiikka
 • luottopolitiikka
 • riskienhallinnan periaatteet
 • vientitakuutoiminnan ympäristö- ja julkaisupolitiikka
 • henkilöstölinjaukset
 • eettiset ohjeet
 • IT-linjaukset
 • viestinnän linjaukset
 • yhteistyösopimusperiaatteet
 • hankinnan ohjeet ja menettelyt.

Finnveran tavoitteet vuonna 2014

Työ- ja elinkeinoministeriö ohjaa ja valvoo Finnveran toimintaa ja asettaa yhtiölle vuosittain elinkeino- ja omistajapoliittiset tavoitteet. Tavoitteita määritettäessä on otettu huomioon Suomen valtion hallitusohjelma, ministeriön konsernistrategia ja hallinnonalan tavoitelinjaukset sekä EU-ohjelmien tavoitteet.

Asetettujen tavoitteiden perusteella arvioidaan Finnveran onnistumista muun muassa yritystoiminnan, yritysten kasvun ja kansainvälistymisen sekä viennin edistäjänä. Saavutimme TEM:n meille asettamista kymmenestä tavoitteesta seitsemän.

Tavoite saavutettu

Tavoite lähes saavutettu

Tavoitetta ei saavutettu

Kohde Tavoite  
Kasvuyrittäjyyden edistäminen Finnveran, Finpron ja Tekesin kansainvälistymällä kasvua hakevien asiakasyritysten liikevaihto ja vienti kasvavat 50 prosenttia vuodesta 2011 vuoteen 2015, ja vähintään 10 prosenttia vuonna 2014. Toimijat järjestävät yhdessä ko. asiakasryhmän liikevaihdon ja viennin vuosittaisen seurannan. Asiakasryhmän asiakastyytyväisyyden mittaustapa on määritelty ja ensimmäinen mittaus suoritettu. Kasvuväylä-palvelumalli laajennetaan koskemaan suurempia pk-yrityksiä (yli 10Me liikevaihto) kasvuväylän johtoryhmän koordinoimana. Finnveran palvelujen tunnettuus ja palvelumielikuva säilyvät korkealla tasolla TEM:n palvelumielikuvatutkimuksessa.
Yritysasiakkuusstrategia ja asiakaslähtöiset toimet yhteisen toiminnan kehittämiseksi Finnvera rakentaa yhdessä muiden toimijoiden kanssa suunnitelman yritysasiakkaiden palvelumallin käyttöön ottamiseksi ministeriön nykyisen yritysasiakkuusstrategian ja Kasvuväylä-palvelun pohjalta. Finnvera toteuttaa Team Finland -toimintamallia hallinnonalat ylittävässä yhteistyössä ja integroi mallit osaksi omaa toimintaansa sitä mukaa, kun konkreettisia toimenpiteitä on sovellettavissa.
Strategiset kasvualat Uuden liiketoiminnan synnyttämiseksi Suomeen TEM-toimijat kohdistavat toimenpiteitä valittujen strategisten kasvualojen edistämiseen. Finnvera osallistuu rahoituksen keinoin näiden kasvualojen kehittämiseen. Finnvera kohdentaa rahoitusta kannattavan liiketoiminnan edellytykset omaaviin ympäristöliiketoiminnan hankkeisiin sekä hankkeisiin, jotka edistävät puhtaan sekä uusiutuvan energian käyttöä ja/tai jotka samalla edistävät Suomen energiaomavaraisuutta.
Pääomasijoitustoiminta Finnvera toteuttaa aikaisen vaiheen rahastosijoitustoiminnan siirron Tekesille onnistuneesti ja jatkaa Aloitusrahasto Veran toimesta suoria sijoituksia kohdeyrityksiin siirtymäkauden ajan.
Finnveralle asetetut erillistavoitteet
Rahoituksen suuntaaminen aloittaville ja kansainvälistymällä kasvua hakeville pk-yrityksille Finnvera suuntaa vuonna 2014 aktiivisesti rahoitusta aloittaville ja kansainvälistymällä kasvua hakeville pk-yrityksille lisäten riskinottoaan. Kansainvälistymällä kasvua hakevien asiakasyritysten osuus yhtiön myöntämästä uudesta rahoituksesta on vuonna 2014 vähintään 50 prosenttia.
Finnveran toiminnan vaikuttavuus yritysten kansainvälistymiseen
ja vientitoimintaan
Finnvera lisää tärkeiden elinkeinopolitiikkaan tai kilpailukykyyn liittyvien perusteiden nojalla tapahtuvaa riskinottoa vientitakuutoiminnassa hallitusohjelmassa asetetun tavoitteen pohjalta ja lainsäädännön muutosten sallimalla tavalla. Yhtiö jatkaa vienti- ja alusrahoitusjärjestelmän kehittämistä TEM:n kanssa hallituksen rakennepoliittisen ohjelman tavoitteiden ja toimenpiteiden mukaisesti siten, että suomalaisilla viejillä olisi käytössään rahoitusehdoiltaan mahdollisimman kilpailukykyinen vienninrahoituksen järjestelmä.
Suuret yritykset
(pk-rahoitus)
Suurille yrityksille tukialueiden ulkopuolella myönnetään rahoitusta siten, että sen määrä voi olla ilman tappiokorvausta enintään 10 prosenttia Finnveran myöntämän rahoituksen määrästä
Omistajapoliittiset tavoitteet
Itsekannattavuus Yhtiö hoitaa liiketoimintaansa siten, että yhtiön toiminnasta saatavat tuotot kattavat toiminnasta aiheutuvat kustannukset yli suhdannekierron ulottuvalla aikavälillä. Pk-rahoituksessa tarkastelujakso on 10 vuotta, viennin rahoituksessa 20 vuotta.
Finnveran toiminnan tehokkuus Finnvera toimii tehokkaasti ja pystyy osoittamaan toiminnan tehokkuuden ja työn tuottavuuden jatkuvaa paranemista. Finnvera parantaa työn tuottavuutta 3 prosenttia vuonna 2014. Toimintakulu/tuotto-suhde säilyy vuonna 2014 hyvällä tasolla verrattuna edellisvuoteen.
Finnveran vakavaraisuus Finnveran pk-rahoituksen vakavaraisuussuhde on 12–20 prosenttia.

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri