Öppna sidan som en PDF
Gå till PDF-rapporter Printa
«
ÅRSBERÄTTELSE 2014

Användningsvillkor

Villkor för användning av våra webbsidor och Finnveras elektroniska tjänst

Den som använder Finnveras webbsidor och/eller elektroniska tjänst (nedan ”tjänst”) godkänner samtidigt följande villkor som binder användarna. De olika dokumenten på dessa sidor kan dessutom innehålla andra specialvillkor.

Äganderätten till webbsidorna samt upphovsrätten (c) och alla andra immateriella rättigheter tillhör Finnvera Abp. Därav följer att det är förbjudet att kopiera, distribuera, flytta, lagra eller på annat sätt utnyttja sidorna utan tillstånd från Finnvera. Sidorna kan emellertid granskas via dator eller motsvarande, skrivas ut samt användas för privat och personligt bruk. Materialet kan lånas i enlighet med Finlands upphovsrättslag (404/1961). Vid lån av material måste källan alltid anges.

På dessa webbsidor är det inte möjligt att företa rättshandlingar med Finnvera. Informationen på dessa sidor kan inte heller i någon situation anses vara en offert som är bindande för utfärdaren, om inte annat särskilt och uttryckligen angivits. Rättshandlingar grundar sig alltid på ett separat skriftligt avtal.

Finnvera förbehåller sig rätten att när som helst ändra sidornas innehåll samt begränsa tillträdet till dem. Finnvera garanterar inte att sidorna fungerar felfritt och oavbrutet och svarar inte för eventuella skador som användningen av sidorna indirekt eller direkt orsakat.

Användning av tjänsten förutsätter registrering. Tjänsten innehåller även avsnitt som endast kan användas av personer som ingått ett kundavtal om den aktuella tjänsten med Finnvera. Användning av produkter och tjänster som produceras av samarbetspartner kan dessutom förutsätta avtal och/eller godkännande av separata användningsvillkor.

Användaren svarar för anskaffning och underhåll av de anläggningar, program och dataförbindelser som behövs för användningen av tjänsten, samt för övriga kostnader som uppstår vid användningen av tjänsten till fullt belopp.

Användaren är skyldig att använda tjänsten i enlighet med lag, god sed och avtalen gällande tjänsten. Vid användningen av tjänsten svarar användaren för att han eller hon inte förorsakar störningar eller skada för andra användare, Finnvera, Finnveras samarbetspartner eller en tredje part eller kränker deras rättigheter.

Finnvera har rätt att omedelbart avbryta och förhindra en användare att använda tjänsten, om han eller hon inte följer dessa villkor.

Användaren svarar helt och hållet för eventuell skada som förorsakas Finnvera, Finnveras samarbetspartner, andra användare eller en tredje part av att tjänsten har använts på ett sätt som strider mot lag, god sed eller dessa villkor.

Om det på Finnveras sidor finns länkar till en tredje parts webbsidor eller tjänster, svarar Finnvera inte för materialet eller tjänsterna som finns på dem. Inloggning på en tredje parts sidor sker på användarens eget ansvar.

På dessa villkor tillämpas Finlands lag.

Tjänsteproducent

Namn Finnvera Abp
Hemort Kuopio
Huvudkontor
PB 1010 (Södra Esplanaden 8), 00101 Helsingfors
PB 1127 (Kallanranta 11), 70111 Kuopio
FO-nummer 1484332-4
Telefon (växel) 029 460 11
E-post finnvera@finnvera.fi

Copyright © Finnvera Abp. Med ensamrätt.

Tipsa om sidan

Ditt namn
Din e-postadress
 
Rubrik
Meddelande
 
Mottagarens e-postadress

 Lägg till en person