Öppna sidan som en PDF
Gå till PDF-rapporter Printa
«
ÅRSBERÄTTELSE 2014

Verkställande direktörens översikt

Ett år som präglades av händelser i olika riktningar

År 2014 såg till en början ljusare ut än tidigare, men de politiska kriserna fördunklade snart utsikterna på nytt. Till all lycka verkade världsekonomin i viss omfattning ta fart på nytt vid årsskiftet.

Beträffande den ekonomiska utvecklingen förefaller det som om Finland kommit på efterkälken jämfört med det övriga Europa. Investeringarna var på låg nivå eftersom många företagare och företag ansåg att investeringsklimatet i Finland är ogynnsamt. Exportbeställningarna gick i vågor hela året, men under slutet av året gynnadesorderböckerna av några stora fartygsbeställningar som Finnvera också var med och finansierade.

Finansmarknaden i Finland fungerade bättre än vad man kunde sluta sig till av enskilda ställningstaganden, men den var ändå exceptionellt polariserad 2014. Relativt små företag hade speciellt svårt att få finansiering om företagets balansstruktur försvagats. Efterfrågan på exportfinansiering var fortsättningsvis hög.

Finnvera fick bättre möjligheter att finansiera företag både via lagändringar och statsrådets beslut särskilt under andra hälften av 2014.

Driftskapital behövdes

Försiktigheten och väntan till följd av den allmänna ekonomiska situationen inverkade också på företagsverksamheten och via våra kunder även på vår verksamhet. Efterfrågan på SMF-finansiering var på samma nivå som föregående år och gällde allt oftare driftskapital samt omorganisering av tidigare krediter. Projektflödet inom vår kapitalinvesteringsverksamhet var på ungefär samma nivå som under tidigare år trots att verksamheten kommer att övergå till Tekes under de närmaste åren.

Finlands export stannade på en lägre nivå än väntat under rapportperioden. Rysslands ekonomiska tillväxt som började försvagas 2012, rubelns krasch och tvisten mellan Ryssland och Ukraina försvårar verksamheten för finländska företag som bedriver export till Ryssland. Dessa faktorer återspeglades i efterfrågan på vår exportfinansiering. Finnvera deltar i finansieringen av de kryssningsfartyg som Åbovarvet levererar till beställaren TUI Cruises GmbH, vilket ökade antalet givna garantiofferter.

En stor del av våra kundföretag klarade sig bra och hittade nya kunder. Antalet konkurser var dock fortsättningsvis högt, vilket är ett bevis för att verksamhetsmiljön och den ekonomiska situationen är utmanande. Talvivaara ansökte om konkurs under rapportperioden. Talvivaaras ansvar hade till största delen nedskrivits redan tidigare och några nya stora förluster behövde inte bokföras. Till följd av detta var Finnverakoncernens ekonomiska resultat bättre än prognostiserat men fortfarande under en procent i proportion till ansvarsstockarna som vuxit kraftigt.

På jämlik fot med konkurrentländerna

Staten förbättrade den offentliga finansieringens möjligheter betydligt för Finnveras del. Till följd av ändringarna i lagar och förbindelserna kan vi öka vår risktagning både inom SMF-finansiering och exportfinansiering.

Våra finansieringssätt utökades av masskuldebrevsfinansiering, beviljandet av garantier för stora företags inhemska investeringar som gäller export och möjligheten att finansiera företag som är större än EU:s definition av små och medelstora företag. Då lagförslaget som gäller den så kallade återfinansieringsborgen träder i kraft kan vi konstatera att vi beträffande fullmakter och finansiella instrument är på samma nivå som våra viktigaste kontrolländer, till exempel Sverige och Tyskland. 

Vi sporrar företag till internationell tillväxt

Ett av våra mål är att identifiera tillväxtföretag och sporra dessa till internationell tillväxt. För att påskynda detta inledde vi tillsammans med Tekes och Finpro programmet Team Finland LetsGrow. Programmets finansierings- och rådgivningstjänster hjälper företag att förverkliga sina planer som är inriktade på internationalisering. Vi fortsätter också med programmet Finansiering av exporthandel som vi inlett tillsammans med bankerna. Syftet med programmet är att förbättra SMF-företagens kunskaper om olika sätt att finansiera exportaffärer.

För företag på hemmamarknaden är vår princip i fråga om riskfördelningen att banken eller en annan privat finansiär, till exempel ett försäkringsbolag, är huvudfinansiär. Vår finansiering gäller i synnerhet finansiering som företag behöver i förändringssituationer och finansiering som nystartade företag behöver i etableringsskedet.

Vi delar risken med bankerna i tusentals projekt årligen. Vi fortsätter att arbeta för att vår finansiering ska vara så effektiv som möjligt och beviljas för sådana objekt som är de viktigaste med tanke på näringspolitiken. Vi vill att den kunderfarenhet som våra tjänster ger ska vara den bästa i referensgruppen och att vårt samarbete både med privata finansiärer och offentliga systerorganisationer ska vara smidigt.

Jag vill rikta ett varmt tack till våra kunder, samarbetspartner och alla våra intressentgrupper för visat förtroende och för ett uppbyggande samarbete. Jag vill också tacka alla anställda vid Finnvera som med sin egen insats bidrar till att det uppstår nya finländska succéhistorier. Vårt mål är att de gemensamma satsningarna ska hjälpa våra kunder – finländska företag – att nå framgång.

"Vi delar risken med bankerna i tusentals projekt årligen."

- Pauli Heikkilä

Tipsa om sidan

Ditt namn
Din e-postadress
 
Rubrik
Meddelande
 
Mottagarens e-postadress

 Lägg till en person