Esikatsele PDF
Siirry latauskeskukseen Tulosta
«
VUOSIKERTOMUS 2014

Avainluvut

Finnvera-konserni 2014 2013 2012 2011 2010
Korkokate sekä palkkiotuotot ja -kulut (netto), Me 190,2 189,8 174,6 157,9 154,2
Hallintokulut, Me 40,7 42,8 42,7 42,0 41,4
Saamisten arvonalentumiset sekä takaus- ja takuutappiot, Me 97,5 111,6 125,0 87,3 74,6
Luottotappiokorvaus valtiolta, Me 63,7 48,0 49,7 31,9 25,4
Liikevoitto tai -tappio, Me 102,0 75,1 54,1 62,3 62,0
Tilikauden tulos, Me 101,3 74,5 53,4 59,7 62,9
Oman pääoman tuotto, % 11,3 9,3 7,3 9,3 10,5
Koko pääoman tuotto, % 1,8 1,8 1,6 2,4 2,4
Omavaraisuusaste, % 14,4 18,4 20,3 24,7 23,8
Vakavaraisuussuhde, Tier 2, % * 18,6 16,9 16,3 15,5 14,6
Kulu-tuotto-suhde, % 25,7 27,0 27,6 29,2 30,4
Taseen loppusumma, Me 6 628,6 4 603,5 3 807,8 2 890,2 2 664,1
Oma pääoma, Me 956,0 848,5 771,8 714,8 633,5
- josta vapaat rahastot, Me 703,1 594,8 513,3 455,8 374,6
Henkilöstömäärä tilikauden päättyessä 394 399 411 413 418
Finnvera Oyj, pk-rahoitus          
Myönnetty rahoitus, Me 1 003 827 933 1 051 1 029
Taseen mukainen vastuukanta ja taseen ulkopuoliset sitoumukset tilikauden päättyessä          
- Luottokanta, Me 1 265 1 409 1 555 1 660 1 731
- Takauskanta, Me 988 1 047 1 068 1 093 1 065
- Vientitakaus- ja -takuukanta 385 353 315 368 338
Aloittavat yritykset, kpl 3 247 3 473 3 123 3 397 3 611
Uudet työpaikat, kpl 8 105 8 663 8 660 10 159 8 994
Finnvera Oyj, viennin rahoitus          
Tarjotut vientitakuut ja erityistakaukset, Me 5 034 3 327 5 272 3 722 2 264
Kokonaisvastuut, Me 12 216 10 651 10 889 9 997 8 593
Finnvera Oyj, asiakkaat ja henkilöstö          
Asiakasmäärä, pk-rahoitus ja viennin rahoitus yhteensä 28 800 29 700 30 000 29 900 29 300
Henkilöstömäärä tilikauden päättyessä 376 382 393 391 397
*Vuosien 2010–2012 vakavaraisuus-% on Basel II:n laskentaperiaatteiden mukainen.

Tunnuslukujen laskentakaavat

Oman pääoman tuotto % (ROE)  
liikevoitto/-tappio - tuloverot x100
oma pääoma + vähemmistön osuus + tilinpäätössiirtojen kertymä laskennallisella verovelalla vähennettynä (vuoden alun ja lopun keskiarvo)  
             
Koko pääoman tuotto % (ROA)  
liikevoitto/-tappio - tuloverot x100
taseen loppusumma keskimäärin (vuoden alun ja lopun keskiarvo)  
             
Omavaraisuusaste %  
oma pääoma + vähemmistön osuus + tilinpäätössiirtojen kertymä laskennallisella verovelalla vähennettynä x100
taseen loppusumma  
             
Vakavaraisuussuhde  
2013-2014 laskettu Basel III:n standardimenetelmän laskentaperiaatteiden mukaan  
2010-2012 laskettu Basel II:n standardimenetelmän laskentaperiaatteiden mukaan  
             
Kulu-tuotto-suhde  
hallintokulut + liiketoiminnan muut kulut x100
korkokate + nettopalkkiotuotot + voitot/tappiot käypään arvoon arvostettavista eristä + sijoitustoiminnan nettotuotot + liiketoiminnan muut tuotot  

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri