Esikatsele PDF
Siirry latauskeskukseen Tulosta
«
VUOSIKERTOMUS 2014

B Riskienhallinta

IFRS-tilinpäätöksen riskienhallinnan liitetiedot

Riskienhallinnan periaatteet, rooli ja vastuualueet

Finnveran toiminnan tavoitteet yritysten kasvun, kansainvälistymisen ja viennin rahoituksessa sekä strategiat näiden saavuttamiseksi muodostavat perustan riskienhallinnalle. Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita ja ottaa suurempia luottoriskejä kuin kaupallisesti toimivat rahoittajat. Luottoriski on Finnvera-konsernin merkittävin riskialue, ja muita tärkeitä ovat rahoitusriskit ja toimintaan liittyvät operatiiviset riskit.

Riskienhallinnan tehtävänä on tunnistaa ja auttaa yhtiön johtoa valvomaan riskejä, jotka voisivat uhata yhtiön tavoitteiden saavuttamista. Riskienhallinnalla on keskeinen merkitys Finnvera-konsernin riskinottokyvyn säilyttämisessä ja yhtiön pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa. Yhtiön hallitus ja ylin johto vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä organisoinnista. Yhtiön hallitus hyväksyy päätöksentekovaltuudet, riskienhallinnan periaatteet ja riskinoton linjaukset.

Yhtiön liiketoiminnoista riippumattoman riskienhallintatoiminnon vastuulla ovat riskienhallinnan menetelmien ja ohjeiden kehittäminen sekä konsernin riskiaseman seuranta. Riskienhallintatoiminto vastaa myös riskiluokitusjärjestelmien kehittämisen ja ylläpidon koordinoinnista ja luokitusjärjestelmien toimivuuden seurannasta. Riskienhallintatoiminto raportoi toimitusjohtajalle. Riskienhallintaan liittyvät käytännön toimenpiteet ovat osa päivittäistä johtamista, ja niitä toteuttavat koko Finnveran organisaatio ja konserniyhtiöt.

Hallittu riskinotto

Finnveran pk-rahoituksessa syntyviä tappioita katetaan osittain valtion tappiokorvauksella. Yhtiön pitää suhdannekierron aikana kattaa tulorahoituksella oma osuutensa syntyvistä kotimaisista luotto- ja takaustappioista. Vientitakuutoiminnassa syntyviä ulkomaisia maa-, pankki- ja yritysriskejä turvaavat kertyneen oman pääoman puskurin lisäksi valtiontakuurahasto ja Suomen valtio. Toiminnan tuottojen pitää pitkällä aikavälillä kattaa toimintakulut ja takuutappiot. Finnveran tavoitteena on, toimintaperiaatteidensa mukaisesti, ottaa luottoriskiä hallitusti sekä suojautua muilta riskeiltä tai vähentää niitä. Tytäryhtiöihin tehdyistä sijoituksista osa on valtion emoyhtiön kautta sijoittamaa pääomaa ja osa emoyhtiön suoraan sijoittamaa pääomaa.

Pk-rahoituksen riskinottoa ohjataan luottopolitiikalla ja liiketoiminta-alueittaisilla riskinottotavoitteilla, joissa on otettu huomioon muun muassa erot asiakaskunnassa ja toimintaympäristössä. Riskinottotavoitteet perustuvat Finnveralle asetettuihin omistajapoliittisiin tavoitteisiin sekä kannattavuus- ja vaikuttavuustavoitteisiin. Vientitakuutoiminnan riskinottoa ohjataan yhtiön hallituksen vahvistamilla maa- ja takuupolitiikoilla. Osa vientitakuutoiminnan luottoriskistä voidaan suojata muun muassa jälleenvakuutuksilla tai luottojohdannaisilla.

Pääomasijoitustoimintaa harjoittavat tytäryhtiöt kohdistavat riskinottonsa strategisten linjausten mukaisesti aloittaviin ja kasvuyrityksiin. Tytäryhtiöt ovat emoyhtiön valvonnassa ja konsernin riskienhallinnan ja sisäisen tarkastuksen piirissä.

Luotto-, takaus- ja takuuriskit sekä riskiluokitusjärjestelmät

Luottotappioriski syntyy siitä, että velallinen tai muu vastapuoli ei vastaa täysimääräisesti sitoumuksistaan. Pk-rahoituksessa luottotappion syynä on yleensä yritysasiakkaan maksukyvyttömyys. Vientitakuutoiminnassa takuutappion voi aiheuttaa maan, pankin tai yritysasiakkaan maksukyvyttömyys tai maksuhaluttomuus.

Pk-rahoituksen luottoriskien hallinta perustuu yrityskohtaiseen arviointiin. Finnverassa on käytössä kahdeksanportainen riskiluokitusjärjestelmä, joka perustuu pitkällä aikavälillä havainnoituihin riskiluokittaisiin maksukyvyttömyystapahtumiin. Käytössä olevassa asteikossa on seitsemän luokkaa toimiville yrityksille ja yksi maksukyvyttömille yrityksille. Rahoitusratkaisuissa luottoriskin arvioinnista, riskiluokituksesta ja rahoitusesityksistä vastaa asiakasvastuuhenkilö. Finnveran asiakasyritysten riskiluokitus päivitetään vähintään kahden vuoden välein. Vastaavalla tavalla arvioidaan ja päivitetään myös käytettävissä olevien vakuuksien arvot.

Vientitakuutoiminnassa Finnvera luokittelee maat kahdeksaan maaluokkaan vientitakuulaitoksissa käytössä olevien menetelmien mukaan. Maaluokan määräytymiseen vaikuttavat arvio maan kyvystä hoitaa ulkoiset velvoitteensa, odotukset maan talouden tulevasta kehityksestä sekä poliittinen vakaus ja lainsäädäntö. Vientitakuiden myöntäminen perustuu maapolitiikkaan. Maat, joihin Finnveran vientitakuita voidaan myöntää, kuuluvat johonkin neljästä (A–D) maapolitiikasta. Finnvera seuraa tiiviisti eri maiden taloudellisia ja poliittisia tilanteita ja sopeuttaa maapolitiikkaansa muutosten mukaisesti. Jokaisen maan luokitus tarkistetaan vähintään kerran vuodessa.

Pankkiriskien otto perustuu arvioon maan pankkijärjestelmästä sekä yksittäisten pankkien riskianalyysiin ja riskiluokitukseen. Laadullisten ja määrällisten tekijöiden perusteella kullekin pankille määritetään riskiluokka- ja pankkikohtaiset riskinoton linjaukset. Pankkien riskiluokitusta päivitetään tarvittaessa ja aina uusien hankkeiden yhteydessä.

Yritysriskinotto perustuu yrityksen johdon, liiketoiminnan ja talouden analyysiin, joka voi pienten, lyhytaikaisten takuiden osalta olla suppea. Analyysin tuloksena syntyy sisäinen, osittain kansainvälisten luokituslaitosten käyttämää riskiluokitusmenetelmää vastaava kahdeksanportainen riskiluokitus, jota päivitetään uusien hankkeiden yhteydessä tai vähintään kerran vuodessa.

Yritysten luottoluokittelu perustuu maksukyvyttömyyden todennäköisyyteen (PD, Probability of Default), tappio-osuuteen (LGD, Loss Given Default) ja vastuun määrään maksukyvyttömyyshetkellä. Finnveran rahoitustuotteet ovat pääosin lainoja sekä lainojen takauksia ja takuita. Tuotteiden luonteesta johtuen on perusteltua olettaa, että vastuu on kokonaan käytössä maksukyvyttömyyshetkellä. Tappio-osuutena pk-rahoituksen mallissa käytetään vastuun määrää vähennettynä vakuuksien vakuusarvolla ja vientitakuutoiminnan käyttämässä mallissa empiirisesti arvioituja tappio-osuuksia. Maksukyvyttömyyden todennäköisyys perustuu pk-rahoituksen mallissa omaan, lähes 20 vuotta vanhaan historialliseen tietoon eri riskiluokkien maksukyvyttömyyden todennäköisyyksistä. Vientitakuutoiminnassa tappiotapahtumia on huomattavasti harvemmin, joten maksukyvyttömyyden todennäköisyydet on johdettu ratinglaitosten arvoista. Riskienhallintatoiminto seuraa riskiluokitusmallien toimivuutta säännöllisesti, ja toimintaa parantavia muutoksia tehdään tarvittaessa.

Luottoriskimalleja hyödynnetään muun muassa:

  • luottoriskien arvioinnissa ja hinnoittelussa luotonmyöntämisen yhteydessä
  • luottopolitiikkojen määrittelyssä
  • rahoituksen päätösvaltuuksien määrittämisessä
  • luottosalkun laadullisten tavoitteiden asettamisessa ja seurannassa
  • luottosalkun riskiraportoinnissa
  • sisäisessä pääoman riittävyyden arvioinnissa ja odotetun tappion laskennassa.

Asiakasvastaava tai luottoriskianalyytikko tekee rahoitusesityksen yhteydessä luottoluokittelun luokitustyökalulla, jonka avulla arvioidaan riskinkohteen laadullisia ja taloudellisia tekijöitä. Malli tuottaa kohteelle riskipistemäärän (0–100), jonka perusteella luokka määräytyy. Mallin lisäksi pk-rahoitus käyttää pienempiä riskejä varten sekä kontrollina niin sanottua mekaanista riskiluokkaa, joka perustuu taloudellisiin tunnuslukuihin ja asiakkaan aiempaan maksukäyttäytymiseen Finnverassa. Rahoitusesityksen yhteydessä määritelty riskiluokitus vahvistetaan rahoituspäätösten yhteydessä. Riskienhallintatoiminto ottaa tarvittaessa kantaa suurimpien vastuiden riskiluokitukseen.

Asiakasvastaava huolehtii riskiluokituksen päivittämisestä. Päivityspyyntö lähetetään järjestelmästä automaattisesti tiettyjen kriteerien mukaan tai kun luokituksen voimassaolo on päättynyt

Yritysvastuiden rating-luokkien vastaavuus S&P:n luokituksiin1)
S&P rating AAA…AA- A+…BBB+ BBB…BBB- BB+…BB- B+…B- C
Finnvera A1 A2…A3 A3-…B1 B1-…B2 B2-…B3 C
1) Luokitusmenetelmissä olevien eroavaisuuksien vuoksi vertailu S&P luokitukseen on suuntaa-antava

Rahoituspäätökset tehdään hallituksessa ja sen delegoimien päätösvaltuuksien mukaan siten, että vastuun ja riskin määrä vaikuttavat päätöksetekotasoon. Yhtiössä on viennin rahoituksen ja pk-rahoituksen rahoitusjohtoryhmä. Kummassakin rahoitusjohtoryhmässä käsitellään ylimpien päätöstasojen rahoituspäätökset ja hallituksen päätettäväksi menevät esitykset sekä erikseen linjausta vaativat asiat. Kummankin rahoitusjohtoryhmän puheenjohtaja on toimitusjohtaja. Riskienhallinta-toiminto osallistuu rahoitusjohtoryhmien työskentelyyn.

Luottoriskien seuranta

Asiakasseurantaa hoidetaan vuosittaisella asiakasyrityksen tilinpäätösanalyysilla, säännöllisellä yhteydenpidolla asiakkaaseen sekä asiakkaan maksukäyttäytymisen ja toiminnan seurannalla. Seurannassa hyödynnetään Finnveran omista valvontajärjestelmistä sekä takausten ja takuiden edunsaajilta saatuja tietoja ja julkisia maksuhäiriötietoja. Kohonneet asiakasriskit otetaan erityisseurantaan, ja suurimmista tehdään neljännesvuosittain erityisseurantaraportti. Samassa yhteydessä arvioidaan luottotappion todennäköisyys ja mahdollinen arvonalennustarve.

Riskien keskittymistä vastapuoliin, sektoreihin ja maihin seurataan säännöllisesti. Yhtiön toiminnan tarkoituksen takia tarkkoja limiittejä näille riskeille on haasteellista asettaa. Pk-rahoituksessa on luottopolitiikalla määritelty yksittäisen vastapuolen maksimivastuu, jota suuremmat päätökset tulee erikseen perustella yhtiön hallitukselle ja tarvittaessa valtio-omistajalle. Viennin rahoituksessa yksittäisiin vastapuoliin ja keskittymiin liittyviä riskejä suojataan muun muassa jälleenvakuutuksilla.

Vastapuoliriskiä syntyy myös varainhankinnan ja sijoitustoiminnan yhteydessä. Finnveran tavoitteena on pitää varainhallinnan vastapuoliriskit alhaisina toimimalla hyvän luottokelpoisuuden omaavien vastapuolten kanssa, asettamalla vastapuolikohtaisia limiittejä ja solmimalla johdannaissopimuksiin liittyviä nettoutus- ja vakuusjärjestelyjä.

Toteutunutta riskinottoa seurataan kuukausittain monipuolisella mittaristolla. Finnverassa riskienhallinnan keskeiset mittarit ovat voimassaolevien vastuiden jakauma ja muutos riskiluokittain, maksuviiveet ja järjestämättömät saamiset. Vastuukannan, myönnetyn rahoituksen ja vientitakuiden riskinoton määrää kuvaavat luottotappion tilastollinen odotusarvo ja kokonaistappio sekä toteutuneet luottotappiot raportoidaan neljännesvuosittain.

Korko- ja valuuttakurssiriski

Finnverassa korkoriskiä syntyy otto- ja antolainauksen koronmääräytymisen eriaikaisuudesta ja rakenteellisesta korkoriskistä. Pääosin pienille ja keskisuurille yrityksille kohdistuvan kotimaisen antolainauksen korko perustuu 6 kuukauden euriboriin ja viennin rahoituksen korko joko 6 kuukauden euriboriin tai 6 kuukauden USD-liboriin. Korkojaksojen alkaminen jakaantuu melko tasaisesti vuoden eri pankkipäiville. Ottolainausta otetaan suuremmissa yksittäisissä erissä, ja niiden korkojaksojen alkamispäiviä on vain muutama vuosittain. Koronmääräytymispäivien eriaikaisuudesta johtuvaa korkoriskiä hallitaan siten, että ottolainauksen koronmääräytymispäivät pyritään sovittamaan tasaisesti eri kuukausille. Ne ottolainauksen erät, joissa perusteena on joku muu kuin 6 kuukauden euribor (tai USD-libor), muutetaan koronvaihtosopimuksin lainaa otettaessa 6 kuukauden euriboriksi (tai USD-liboriksi).

Rakenteellista korkoriskiä syntyy siitä, että korottomiksi luokiteltavia omia varoja käytetään antolainaustoiminnassa ja viennin rahoituksessa yhtenä rahan lähteenä. Finnvera seuraa tästä syntyvän korkoriskin suuruutta ja tarvittaessa ryhtyy suojaamaan riskiä.

Finnveran pk-rahoituksen koko antolainauskanta on euromääräistä, mutta viennin rahoituksessa käytetään sekä euroa että dollareita. Finnvera hankkii varoja useilta markkinoilta ja useissa valuutoissa. Valuuttariskin pienentämiseksi hankitut varat muutetaan valuutanvaihtosopimuksin joko euroiksi tai dollareiksi lähiaikoina ulosmaksettavien lainojen valuutan mukaisesti. Myös kassavarat sijoitetaan kulloinkin kyseessä olevissa valuutoissa.

Finnveran tavoitteena on pitää sekä korko- että valuuttakurssiriski alhaisena. Syntyviä riskejä seurataan aktiivisesti ja niistä raportoidaan säännöllisesti yhtiön johdolle sekä hallitukselle.

Maksuvalmiusriski

Finnvera hankkii pitkäaikaista rahoitusta pääasiassa EMTN-ohjelman avulla. Ohjelmalla on valtion takaus ja sama luottokelpoisuusluokitus kuin Suomen valtiolla. Lisäksi käytetään tarvittaessa myös muita rahoituslähteitä, kuten sovittuja luottolimiittejä tai yritystodistusohjelmaa. Näiden avulla rahoituksen hankinta hajautuu useille markkinoille ja useisiin sijoittajaryhmiin.

Yhtiön hallitus hyväksyy maksuvalmiuden hallinnan periaatteet. Niiden mukaisesti likviditeettipuskurin tulee kattaa kulloinkin seuraavalle 6 kuukaudelle ajoittuvat maksut. Likvidit varat sijoitetaan matalariskisiin kohteisiin, joilla on hyvä luottokelpoisuus. Yhtiön varainhallintatoiminto huolehtii ottolainaukseen ja likviditeetin hallintaan liittyvistä käytännön tehtävistä. Yhtiölle kerääntyneet omat varat ovat merkittävä osa antolainoihin käytettävää varainhankintaa.

Vientitakuutoiminnasta mahdollisesti aiheutuvat suuret korvaushakemukset voivat johtaa äkilliseen, normaalia suurempaan likviditeettitarpeeseen. Tältä osin likviditeettiriskiin on varauduttu muun muassa sopimusjärjestelyin valtiontakuurahaston ja Suomen valtion kanssa.

Markkinariski

Finnvera ei käy kauppaa markkinahintojen vaikutuksen alaisilla instrumenteilla. Rahoitustaseeseen syntyy kuitenkin markkinariskiä pienessä määrin likvidien varojen sijoitusten yhteydessä sekä suojattaessa valuutta- ja korkoriskiä. Likvidit varat pyritään sijoittamaan sellaisiin instrumentteihin, joissa varat voidaan pitää instrumentin eräpäivään saakka. Tällöin juoksuaikana tapahtuvat markkinahintojen muutokset eivät aiheuta tulosvaikutusta Finnveralle.  Riskien suojaus pyritään myös tekemään niin, että suojaus kattaisi mahdollisimman hyvin riskin, jolloin markkinamuutosten nettovaikutus olisi vähäinen.

Operatiiviset riskit

Operatiivinen riski on riski tappiosta, joka aiheutuu riittämättömistä tai toimimattomista sisäisistä prosesseista, järjestelmistä, ihmisistä tai ulkoisista tapahtumista. Operatiiviseen riskiin sisältyvät myös oikeudellinen ja maineriski.

Operatiivisten riskien hallintaa on kehitetty järjestelmällisesti vuodesta 2006, ja operatiivisia riskejä on rekisteröity vuoden 2007 alusta alkaen. Operatiivisten riskien hallinnan kehittäminen on riskienhallinta-toiminnon vastuulla. Käytännön toimenpiteiden toteuttamisesta vastaavat prosessitiimit, yksiköt ja tietoturvaryhmä. Yhtiössä on päätoiminen tietoturvapäällikkö. Potentiaaliset riskit on kartoitettu ja niistä mahdollisesti aiheutuvien seurausten vakavuus on arvioitu kaikkien liiketoimintojen ja tukiyksiköiden osalta. Tämän lisäksi Finnverassa on laadittu riskiskenaarioita, joiden toteutumisella olisi vakavia seurauksia yhtiön toiminnalle. Riskiskenaarioiden ja muiden vakavien riskien toteutumista ehkäisevien toimenpiteiden toteuttamisesta vastaavat eri yksiköt tehtäviensä mukaisesti. Operatiivisten riskien hallinta liittyy kiinteästi yhtiön jatkuvaan laadun parantamiseen. Finnveralla on ISO 9001 -laatusertifikaatti. Operatiivisilta riskeiltä suojaudutaan muun muassa sisäisillä kontrolleilla, prosesseja, tietojärjestelmiä ja toiminnan laatua kehittämällä sekä riskejä vakuuttamalla.

Toteutuneet operatiiviset riskit rekisteröidään koko henkilökunnan käytössä olevan riskitapahtumaportaalin kautta operatiivisten riskien hallintajärjestelmään. Sovellukseen kuvataan tapahtumiin johtaneet syyt ja toimenpiteet, joilla pyritään ehkäisemään vastaavanlaisien tapahtumien toistuminen. Toteutuneista operatiivisista riskeistä raportoidaan säännöllisesti yhtiön johdolle ja hallitukselle.

Pääomasijoitustoiminta

Finnvera-konsernissa pääomasijoitustoimintaa harjoittavat Veraventure Oy ja Aloitusrahasto Vera Oy. Näihin yhtiöihin tehdyt sijoitukset ovat mukana Finnveran luottoriskin seurannassa.

Pääomasijoitustoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden oma riskienhallinta perustuu yritysanalyysiin, sijoitusten koon rajoittamiseen, riskinjakoon muiden sijoittajien kanssa sekä sijoitussalkun riittävään hajauttamiseen. Likviditeetin sijoittamisessa noudatetaan samoja periaatteita kuin emoyhtiössä.

Pääomasijoitustoimintaa harjoittavat yhtiöt noudattavat European Venture Capital Associationin (EVCA) suosituksia kohdeyritysten ja rahastosijoitusten arvostamisessa. Sijoitukset arvostetaan edellä mainittuja suosituksia noudattaen käypään arvoon.

Pääoman hallinta, vakavaraisuus ja ulkoinen riskipaino

Finnvera laskee vakavaraisuutensa pk-rahoitustoiminnalle Basel III -standardimenetelmän periaatteiden mukaisesti, vaikka virallista velvoitetta tämän menetelmän käyttämisestä ei ole. Liiketoiminnan luonteesta johtuen Finnveran on huolehdittava, että omien pääomien määrä on riittävä suhteessa otettaviin luottoriskeihin. Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut Finnveralle vakavaraisuustavoitteeksi 12–20 prosenttia. Finnverassa arvioidaan myös potentiaalisissa ääritilanteissa syntyviä luottotappioita ja niiden vaikutusta vakavaraisuuteen.

Taloudellinen pääoma lasketaan pankkien yleisesti käyttämien mallien mukaisella luottoriskimallilla, jossa huomioidaan riskinkohteiden maksuhäiriön todennäköisyys ja tappion osuus maksuhäiriön toteutuessa olevalle vastuun määrälle. Finnvera tavoittelee sisäisesti taloudellisen pääoman määrää, joka 99 prosentin varmuudella kattaa luotto- ja vastapuoliriskeistä syntyvät vuotuiset tappiot. Lisäksi pääomaa varataan operatiivisille riskeille. Finnvera on arvioinut 99 prosentin varmuuden taloudellisen pääoman tunnusluvulle riittäväksi,  koska valtio viime kädessä vastaa Finnveran takauksista ja takuista.

Oma pääoma ja kertyneet voittovarat on jaettu liiketoimintojen mukaisiin kotimaan toiminnan ja vientitakuutoiminnan rahastoihin. Valtio tukee suoraan Finnveran kotimaista rahoitustoimintaa maksamalla luotto- ja takaustappiokorvausta syntyvistä luottotappioista. Tällä hetkellä luotto- ja takaustappiokorvaus vaihtelee 35:sta 80 prosenttiin, ja on keskimäärin noin 55 prosenttia voimassa- olevasta vastuukannasta. Vientitakuutoiminnassa Suomen valtio vastaa muun muassa valtiontakuurahaston kautta niistä tilikauden aikana mahdollisesti syntyvistä tappioista, jotka ylittävät yhtiön vientitakuutoiminnan rahastossa olevat varat.

Kotimaan toiminnan rahaston määrä 31.12.2014 oli 135 miljoonaa euroa ja vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahaston varat 436 miljoonaa euroa.

Lainsäädännöllä on varmistettu, että Finnveran takausten ja takuiden riskipaino pankkien vakavaraisuuslaskelmissa on sama kuin Suomen valtion, jonka vastuut on 31.12.2014 voitu laskea nollapainoiseksi.

Riskienhallinnan liitetiedot

B1 Luottoriskit
          Konserni
(1 000 e)           31.12.2014 31.12.2013
Saamiset *)              
Saamiset luottolaitoksilta           1 104 467 276 443
Saamiset asiakkailta           4 642 969 3 710 853
Saamistodistukset           521 172 326 191
Johdannaissopimukset           26 615 1 130
Yhteensä           6 295 223 4 314 617
Taseen ulkopuoliset sitoumukset              
Yhteensä           14 978 240 14 221 629
*Saamisiin asiakkailta sisältyy Suomen Vientiluotto Oy:n saamiset 3 319 125 tuhatta euroa, joilla on Finnvera Oyj:n vientitakuu.
KOTIMAINEN PK-RAHOITUS
B2 Luotot ja takaukset, joiden arvo ei ole alentunut
        Pk-rahoitus
        31.12.2014 31.12.2013
        (1 000 e) % (1 000 e) %
Riskiluokka              
A1       186 0 % 0 0 %
A2       4 710 0 % 5 093 0 %
A3       48 721 2 % 58 614 2 %
B1       427 770 18 % 388 913 15 %
B2       1 219 568 50 % 1 276 974 50 %
B3       569 884 23 % 594 298 23 %
C       58 529 2 % 90 009 4 %
D       104 012 4 % 116 666 5 %
Yhteensä       2 433 379 100 % 2 530 567 100 %
 
B3 Luotot ja takaukset toimialoittain
        Pk-rahoitus
(1 000 e)       31.12.2014     31.12.2013
Maaseutu- elinkeinot       30 737     30 327
Teollisuus       1 354 361     1 355 021
Matkailu       180 682     164 354
Liike-elämän palvelut       497 241     619 852
Kauppa ja kuluttajapalvelut       370 358     361 013
Yhteensä       2 433 379     2 530 567
 
B4 Lainat ja takaukset alueittain
        Pk-rahoitus
(1 000 e)       31.12.2014     31.12.2013
Suomi       2 433 379     2 530 567
Yhteensä       2 433 379     2 530 567
 
B5 Luotot ja takaukset, vakuusvaje
          Pk-rahoitus  
          31.12.2014  
(1 000 e)       Vastuun määrä Vakuuksien määrä Vakuusvaje Vakuus-
vaje-%
Yhteensä       2 433 379 778 681 1 654 698 68 %
               
          31.12.2013  
        Vastuun määrä Vakuuksien määrä Vakuusvaje Vakuus-
vaje-%
Yhteensä    2 530 567 764 939 1 772 832 70 %
 
B6 Luotot, joiden arvo on alentunut ja takaukset, joista on tehty takausvaraus
        Pk-rahoitus
(1 000 e)       31.12.2014     31.12.2013
        Yhteensä     Yhteensä
Saamiskohtaiset arvonalennukset ja takausvaraukset          
Lainat              
- Vastuu ennen arvonalennusta       130 043     159 507
- Arvonalennus       46 464     59 365
- Vastuu arvonalennuksen jälkeen    83 579     100 142
Takaukset              
- Vastuu ennen takausvarausta    102 915     127 462
- Takausvaraus       33 148     32 562
- Vastuu takausvarauksen jälkeen    69 767     94 900
Ryhmäkohtaiset arvonalennukset          
Lainat              
Vastuu ennen arvonalennusta       100 200     118 454
Arvonalennus       39 248     41 787
Vastuu arvonalennuksen jälkeen       60 952     76 667
Takaukset              
Vastuu ennen takausvarausta       51 523     48 951
Takausvaraus       20 220     18 455
Vastuu takausvarauksen jälkeen       31 303     30 496
 
B7 Erääntyneet saamiset         
        Pk-rahoitus
(1 000 e)       31.12.2014     31.12.2013
1 pv–3kk       11 176     17 076
3–6kk       8 492     16 978
6–12kk       11 605     15 074
Yli 12kk       27 771     26 496
Yhteensä       59 044     75 624
Erääntyneinä saamisina on esitetty tilinpäätöspäivänä maksamatta olevat korot, lyhennykset, takausprovisiomaksut ja erääntyneet takaussaamiset voimassa olevasta rahoituskannasta, mukaan lukien mahdollisen arvonalennuksen kohteena olevat luotot.
               
VIENTITAKUUTOIMINTA
B8 Vientitakuutoiminnan yritys- ja pankkivastuut riskiluokittain
        Vientitakuutoiminta  
(1 000 e)       31.12.2014     31.12.2013
Riskiluokka   Yritysvastuut Pankkivastuut Yhteensä Yritysvastuut Pankkivastuut Yhteensä
A1   294 665 40 918 335 583 276 500 36 555 313 055
A2   0 194 115 194 115 0 180 982 180 982
A3   1 164 551 104 028 1 268 579 813 220 71 559 884 779
B1   3 818 870 299 989 4 118 859 2 193 665 448 561 2 642 226
B2   4 718 498 82 334 4 800 831 4 311 487 147 112 4 458 599
B3   995 678 123 598 1 119 275 1 701 120 79 674 1 780 793
C   1 822 2 153 3 975 0 1 990 1 990
D   0 0 0 0 0 0
Ei luokiteltu   127 920 0 127 920 134 430 0 134 430
Yhteensä   11 122 003 847 135 11 969 138 9 430 422 966 432 10 396 853
 
B9 Vientitakuutoiminnan maavastuut maaluokittain
        Vientitakuutoiminta
Maaluokka (1 000 e)       31.12.2014     31.12.2013
0       5 882 134     4 597 777
1       588     2 099
2       870 061     844 095
3       4 710 534     4 460 644
4       499 830     404 014
5       265 377     265 540
6       143 674     116 839
7       91 198     217 192
Yhteensä       12 463 396     10 908 200
 
B10 Vientitakuutoiminnan pankkivastuut ja yritysvastuut toimialoittain
        Vientitakuutoiminta
(1 000 e)       31.12.2014     31.12.2013
        Yhteensä     Yhteensä
Tietoliikenne       3 775 415     3 262 455
Varustamot ja telakat       3 043 251     2 528 590
Puunjalostus       2 235 340     2 069 929
Kaivostoiminta ja metalliteollisuus       404 327     237 445
Energia       133 894     137 779
Muu teollisuus       554 987     589 373
Jälleenvakuutukset       974 790     605 000
Pankit ja rahoitustoiminta       847 135     966 432
Yhteensä       11 969 138     10 397 003
 
B11 Maksuvalmiusriski, varojen, velkojen ja takausten erääntyminen *)
  Konserni
(1 000 e) Kirjanpitoarvo Nimellisarvo < 3 kk 3–12 kk 1–5 v 5–10 v > 10 v
31.12.2014              
Varat              
Saamiset luottolaitoksilta **) 670 666 670 666 670 666 0 0 0 0
Saamiset luottolaitoksilta, JVK:t ***) 413 549 412 620 13 000 11 000 388 620 0 0
Saamiset asiakkailta 4 592 991 4 592 991 142 439 687 181 2 300 999 1 370 666 91 706
Saamistodistukset 521 172 521 250 513 250 8 000 0 0 0
Yhteensä 6 198 378 6 197 528 1 339 355 706 181 2 689 619 1 370 666 91 706
Velat              
Velat luottolaitoksille 0 0 0 0 0 0 0
Velat muille yhteisöille 2 419 517 2 419 517 79 149 233 899 1 183 610 866 500 56 358
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 2 599 909 2 580 326 0 176 952 1 653 374 750 000 0
Velat, joilla on huonompi etuoikeus 86 139 86 139 0 0 50 000 21 139 15 000
Sitovat luottolupaukset 0 2 908 090 461 731 1 289 150 1 157 209 0 0
Yhteensä 5 105 565 7 994 071 540 881 1 700 001 4 044 193 1 637 639 71 358
Johdannaissopimukset              
Johdannaissopimukset - saamiset   2 873 975 0 176 952 1 947 023 750 000 0
Johdannaissopimukset - velat   2 868 138 0 201 177 1 916 960 750 000 0
Yhteensä, netto -54 797 5 742 113 0 378 129 3 863 984 1 500 000 0
Takaukset ja vientitakuut*)              
Takaukset   1 122 593 168 255 336 490 527 081 87 857 2 910
Vientitakuut   12 458 510 571 343 1 468 635 6 339 559 3 516 942 562 032
31.12.2013              
Varat              
Saamiset luottolaitoksilta **) 250 271 250 271 250 271 0 0 0 0
Saamiset luottolaitoksilta, JVK:t ***) 0 0 0 0 0 0 0
Saamiset asiakkailta 3 710 853 3 710 853 213 646 587 116 1 767 380 1 100 451 42 260
Saamistodistukset 326 191 326 280 326 280 0 0 0 0
Yhteensä 4 287 315 4 287 404 790 197 587 116 1 767 380 1 100 451 42 260
Velat              
Velat luottolaitoksille 0 0 0 0 0 0 0
Velat muille yhteisöille 2 107 553 2 107 573 74 571 188 958 1 041 383 771 030 31 630
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 1 095 753 1 089 949 0 203 276 852 142 34 530 0
Velat, joilla on huonompi etuoikeus 88 029 88 029 0 0 50 000 0 38 029
Sitovat luottolupaukset 0 2 226 391 508 425 742 935 975 031 0 0
Yhteensä 3 291 335 5 511 941 582 996 1 135 169 2 918 556 805 561 69 659
Johdannaissopimukset              
Johdannaissopimukset - saamiset   1 103 359 0 203 276 900 083 0 0
Johdannaissopimukset - velat   -1 121 088 0 -199 550 -921 538 0 0
Yhteensä, netto -25 609 -17 729 0 3 726 -21 455 0 0
Takaukset ja vientitakuut*)              
Takaukset   1 159 442 154 431 374 461 537 610 88 369 4 570
Vientitakuut   10 882 420 402 322 1 352 438 5 378 328 3 397 636 351 697
*) Taulukossa olevat takaukset ja takuut on jaoteltu niiden eräpäivien mukaan. Yksittäinen takaus ja takuu voi johtaa korvausvelvollisuuteen milloin hyvänsä sen voimassaoloaikana. Tietoa siitä, missä vaiheessa takauksen tai takuun elinkaarta ne ovat historiallisesti realisoituneet, ei ole käytettävissä.
**) Saamiset luottolaitoksilta -kohdasta puuttuvat talletettuina olevat EAKR-varat 20 252 tuhatta euroa. Näiden käyttö on erikseen säädelty.
***) Luottolaitoksiin tehtyjä joukkovelkakirjasijoituksia
               
B12 Markkinariskin herkkyydet *)
        Konserni
(1 000 e)       31.12.2014     31.12.2013
Korkoriski              
Markkinakorot nousevat 1 %       9 860     7 800
Markkinakorot laskevat 0,1 %       -986     -780
Valuuttakurssiriski              
USD vahvistuu 10 % euroon nähden   421     21 784
USD heikkenee 10 % euroon nähden   -345     -17 829
*) Korkojen ja valuuttakurssien välittömät muutokset aiheuttaisivat taulukon mukaisen tulosvaikutuksen seuraavien 12 kuukauden aikana

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien velkojen ja niitä suojaavien johdanaissopimusten koronmuutoksesta johtuvat käyvän arvon muutokset kumoavat toisensa eikä niillä siten ole vaikutusta tulokseen.

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri