Esikatsele PDF
Siirry latauskeskukseen Tulosta
«
VUOSIKERTOMUS 2014

C Segmentti-informaatio

Finnveran segmentti-informaatio perustuu yhtiön sisäiseen liiketoiminta-aluejakoon ja organisaatiorakenteeseen. Asiakasyritykset on jaettu liiketoiminta-alueisiin niiden koon ja kehitysvaiheen rahoitustarpeen mukaisesti. Kullekin liiketoiminta-alueelle on rakennettu oma palvelukonseptinsa. Yhtiön segmentit ovat pienrahoitus, alueellinen rahoitus, kasvu- ja kansainvälistymisrahoitus, viennin rahoitus, vientiluottojen rahoitus ja pääomasijoitustoiminta.

Pienrahoitus-segmentin asiakkaita ovat paikallisesti toimivat alle 10 henkilön yritykset. Pienrahoitus tarjoaa rahoituspalveluja yritystoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen yhteistyössä seudullisten yrityspalvelujen ja muiden rahoittajien kanssa.

Alueellinen rahoitus -segmentin asiakkaita ovat pk-yritykset ja suuret yritykset erityisin perustein. Asiakaskunnassa on sekä tuotannollisia että palveluyrityksiä. Alueellinen rahoitus tarjoaa rahoitusratkaisuja erityisesti yritysten kehitys- ja kasvutarpeisiin sekä sukupolvenvaihdoksiin yhteistyössä muiden rahoittajien kanssa.

Kasvu- ja kansainvälistymisrahoitus -segmentin asiakkaita ovat pk-yritykset, joilla on kansainvälistymiseen perustuva kasvun strategia. Osa asiakkaista on jo kansainvälistynyt ja harjoittaa vientiä, osa on vasta tämän kehityksen alkuvaiheessa. Yritykset käyttävät yleensä myös muiden  kasvuyrityspalveluorganisaatioiden (Finpro, Tekes, ELY-keskus) palveluja sekä hyödyntävät Finnveran vienninrahoituspalveluja.

Viennin rahoitus -segmentti muodostuu vientitakuu- ja vientiluottojen rahoitustoiminnasta, jonka asiakkaina ovat yleensä suuryrityrityksiksi luokitellut Suomessa toimivat viejät ja niiden kotimaiset ja ulkomaiset viennin rahoittajat. Lisäksi segmenttiin kuuluu tytäryhtiöistä Suomen Vientiluotto Oy, tarjoaa vientiluottojen rahoitusta sekä lähdeverosopimuksiin perustuvaa viennin rahoitusta ja hallinnoi OECD-ehtoisiin vientiluottoihin ja alusrahoitukseen liittyvää korontasausjärjestelmää. Finnvera on Suomen virallinen vientitakuulaitos, Export Credit Agency (ECA). Viennin rahoitus tarjoaa asiakkaiden tarpeisiin kilpailukykyisiä vientitakuupalveluja.

Pääomasijoitustoiminta-segmentti muodostuu konsernin pääomasijoitustoiminnasta. Finnverera Oyj:n tytäryhtiöistä Veraventure Oy ja Aloitusrahasto Vera Oy tekevät pääomasijoituksia yrityksiin.

Kullekin segmentille kohdistetaan ne tuotot, kulut, varat ja velat, joiden katsotaan sille kuuluvan tai olevan järkevällä perusteella kohdistettavissa. Kaikki tuotot ja kulut on kohdennettu segmenteille. Segmenttien välillä ei ole merkittävää liiketoimintaa.

Finnveran segmenttien tuloksellisuuden arviointi sekä segmenteille kohdennettavia resursseja koskevat päätökset perustuvat liikevoittoon. Segmenttien varojen ja velkojen arvostusperiaattet ovat samat kuin mitä konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteissa on esitetty.

Finnvera-konsernilla on toimintaa vain Suomessa ja sen asiakaskunta koostuu laajasta joukosta eri toimialoilla toimivia asiakkaita.

 

C1 Tulos segmenteittäin
(1 000 e) Pienrahoitus Alueellinen rahoitus KKV-rahoitus Viennin rahoitus Pääoma-
sijoitustoiminta
Eliminoinnit Konserni yhteensä
Konserni              
1–12/2014              
Korkokate 8 197 23 361 11 679 6 933 1 588 0 51 758
Palkkiotuotot ja -kulut netto 3 970 19 215 16 333 98 971 -2 0 138 487
Arvonalentumiset, takaus- ja takuutappiot 4 510 -39 519 -7 223 9 448 -1 033 0 -33 817
Toimintakulut * -9 752 -13 525 -10 189 -18 975 -4 685 11 285 -45 840
Poistot -85 -445 -211 -263 -42 0 -1 047
Muut tuotot/kulut** 20 -793 55 7 556 -3 058 -11 287 -7 507
Liikevoitto 6 860 -11 705 10 444 103 670 -7 233 -2 102 034
1–12/2013              
Korkokate 9 108 24 661 15 886 4 594 1 315 0 55 564
Palkkiotuotot ja -kulut netto 3 968 17 247 17 901 95 171 -2 0 134 284
Arvonalentumiset, takaus- ja takuutappiot -3 220 -20 966 -25 339 -12 585 -1 476 0 -63 586
Toimintakulut * -10 189 -14 733 -9 242 -14 553 -5 938 4 557 -50 098
Poistot -91 -475 -231 -309 -40 0 -1 147
Muut tuotot/kulut** 532 1 415 845 1 937 959 -5 607 82
Liikevoitto 107 7 150 -182 74 256 -5 182 -1 049 75 099
Emoyhtiö              
1–12/2014              
Korkokate 8 197 23 361 11 679 3 460 0   46 697
Palkkiotuotot ja -kulut netto 3 970 19 215 16 333 97 939 0   137 457
Arvonalentumiset, takaus- ja takuutappiot 4 510 -39 519 -7 223 9 448 0   -32 784
Toimintakulut * -9 752 -13 525 -10 189 -16 559 0   -50 024
Poistot -85 -445 -211 -263 0 0 -1 005
Muut tuotot/kulut** 20 -793 55 3 255 -9 000   -6 463
Liikevoitto 6 860 -11 705 10 444 97 279 -9 000   93 878
1–12/2013              
Korkokate 9 108 24 661 15 886 2 850 0 0 52 504
Palkkiotuotot ja -kulut netto 3 968 17 247 17 901 93 452 0 0 132 567
Arvonalentumiset, takaus- ja takuutappiot -3 220 -20 966 -25 339 -12 585 0 0 -62 110
Toimintakulut * -10 189 -14 725 -9 242 -13 272 -804 0 -48 232
Poistot -91 -475 -231 -309 0 0 -1 106
Muut tuotot/kulut** 532 1 408 845 1 173 -9 003 0 -5 045
Liikevoitto 107 7 150 -181 71 309 -9 807 0 68 578
* Toimintakulut = hallintokulut + liiketoiminnan muut kulut - poistot
** Voitot/tappiot käypään arvoon arvostettavista eristä + sijoitustoiminnan nettotuotot + liiketoiminnan muut tuotot + rahoitusvarojen arvonalentumistappiot

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri