Esikatsele PDF
Siirry latauskeskukseen Tulosta
«
VUOSIKERTOMUS 2014

D Tuloslaskelman liitetiedot

D1 Korkotuotot ja -kulut
        Konserni Emoyhtiö
(1 000 e)       31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013
Korkotuotot              
Korot luotonannosta asiakkaille       106 963 97 356 45 950 43 247
- Kotimaan rahotus       106 963 44 274 45 950 43 145
- Viennin rahoitus       0 53 082 0 102
Asiakkaille ohjattu korkotuki       6 397 8 808 6 397 8 808
- Alueellinen korkotuki       688 954 688 954
- Erityislainojen korkotuki       3 529 4 136 3 529 4 136
- EAKR-korkotuki       1 047 1 774 1 047 1 774
- Kansallinen korkotuki (EAKR)       1 133 1 945 1 133 1 945
Muut korkotuotot       -335 4 020 -651 3 717
- Vientitakuu- ja erityistakaussaamisten korot       551 213 551 213
- Takaussaamisten korot       1 989 1 710 1 989 1 710
- Saamisista luottolaitoksilta       -4 441 1 207 -4 606 1 072
- Saamistodistuksista,
myytävissä olevista
      1 404 717 1 404 695
- Muut       163 173 12 27
Yhteensä       113 025 110 184 51 696 55 773
Korkokulut              
Veloista luottolaitoksille       -2 -292 -2 -292
Veloista muille yhteisöille       -56 229 -51 314 0 24
Yleiseen liikkeeseen lasketuista velkakirjoista       -4 751 -2 702 -4 751 -2 702
Muut korkokulut       -285 -313 -246 -299
Yhteensä       -61 267 -54 620 -4 999 -3 268
Korkokate       51 758 55 564 46 697 52 504
Korkotuotot rahoitusvaroista, joita ei arvosteta käypään arvoon       113 025 110 184 51 696 55 773
Korkokulut veloista, joita ei arvosteta käypään arvoon       56 007 51 533 0 426
Korkotuotoissa luotto- ja takaustappioille kertynyttä korkotuottoa       5 165 2 866 5 165 2 866
Korkotuki valtiolta ja Euroopan aluekehitysrahastolta
Asiakkaille ohjattu korkotuki lasketaan ajankulumisen perusteella koron tapaan ja se esitetään omana eränään tuloslaskelman korkotuotoissa.Vuonna 2001 aloitettiin sellaisten investointi- ja käyttöpääomalainojen myöntäminen, joihin valtion kansallisen korkotuen ohella saadaan korkotukea myös Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) varoista.
 
Korkotuetut luotot ja takaukset yhteensä   274 307 436 220 274 307 436 220
 
D2 Palkkiotuotot ja -kulut
        Konserni Emoyhtiö
(1 000 e)       31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013
Palkkiotuotot              
Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnasta       107 771 103 994 107 771 103 994
Muista takauksista       24 876 24 982 24 876 24 982
Luotonannosta       13 077 9 333 12 599 8 795
Muista       572 1 206 17 25
Yhteensä       146 295 139 515 145 263 137 796
Kaikki palkkiotuotot ovat rahoitusvaroista, joita ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti.
Palkkiokulut              
Jälleenvakuutustoiminnasta       -6 996 -4 439 -6 996 -4 439
Varainhankinnasta       -761 -755 -761 -755
Maksuliikenteestä       -51 -37 -49 -36
Muista       0 0 0 0
Yhteensä       -7 808 -5 231 -7 806 -5 229
Palkkiotuotot ja -kulut netto       138 487 134 284 137 457 132 567
Palkkiotuotot rahoitusvaroista, joita ei arvosteta käypään arvoon 146 295 139 515 145 263 137 796
Palkkiokulut rahoitusvaroista ja -veloista, joita ei arvosteta käypään arvoon -7 047 -4 476 -7 045 -4 475
 
D3 Voitot ja tappiot käypään arvoon arvostettavista eristä
    Konserni Emoyhtiö
(1 000 e)   Myyntivoitot ja
-tappiot
Käyvän
arvon
muutokset
Yhteensä Myyntivoitot ja
-tappiot
Käyvän
arvon
muutokset
Yhteensä
31.12.2014              
Käypään arvoon arvostettavista eristä            
Johdannaissopimuksista 0 17 399 17 399 0 8 792 8 792
Käypään arvoon arvostettavista veloista   0 -20 932 -20 932 0 -9 752 -9 752
Osakkeista ja osuuksista   -717 -6 087 -6 803 0 0 0
Valuuttakurssierot   33 811 -33 485 327 35 824 -35 419 404
Yhteensä, netto   33 095 -43 104 -10 009 35 824 -36 380 -556
Rahoitusinsrumenttiluokittain, IAS 39            
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat erät -717 -103 858 -104 575 0 -95 200 -95 200
Lainat ja muut saamiset 33 811 60 755 94 566 35 824 58 820 94 644
Yhteensä, netto   33 095 -43 104 -10 009 35 824 -36 380 -556
31.12.2013              
Käypään arvoon arvostettavista eristä            
Johdannaissopimuksista 0 -100 634 -100 634 0 -85 230 -85 230
Käypään arvoon arvostettavista veloista 0 101 827 101 827 0 87 347 87 347
Osakkeista ja osuuksista 2 270 -4 877 -2 607 0 0 0
Valuuttakurssierot   -3 183 2 920 -264 -4 929 4 632 -297
Yhteensä, netto   -913 -765 -1 678 -4 929 6 749 1 821
Rahoitusinsrumenttiluokittain,
IAS 39
             
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat erät   2 270 -3 684 -1 414 0 2 117 2 117
Lainat ja muut saamiset   -3 183 2 920 -264 -4 929 4 632 -297
Yhteensä, netto   -913 -765 -1 678 -4 929 6 749 1 821
 
D4 Sijoitustoiminnan nettotuotot
        Konserni Emoyhtiö
(1 000 e)       31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013
Myytävissä olevista rahoitusvaroista        
Myytävissä olevista osakkeista ja osuuksista -219 -61 -219 -61
- Myyntivoitot ja -tappiot       -219 81 -219 81
- Arvonalentumiset       0 -142 0 -142
Myytävissä olevista saamistodistuksista   188 0 -91 0
- Myyntivoitot ja -tappiot       -91 0 -91 0
- Arvonalentumiset       278 0 0 0
Osinkotuotot       978 970 12 24
Yhteensä       947 909 -298 -37
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta   -2 0 0 0
Sijoitustoiminnan nettotuotot yhteensä   945 909 -298 -37
 
D5 Liiketoiminnan muut tuotot
        Konserni Emoyhtiö
(1 000 e)       31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013
Hallinnointipalkkio valtiontakuurahastolta vanhan kannan hoidosta 180 194 180 194
Hallinnointipalkkio EAKR:lta EAKR-rahoitustoiminnasta 94 154 94 154
Hallinnointipalkkiot tytäryhtiöiltä (sisäinen veloitus) 0 0 2 359 1 218
Vuokratuotot 170 187 341 356
Myyntivoitot/-tappiot 391 -119 391 92
EAKR-pääomasijoitustoiminnan alijäämähyvitys 606 236 0 0
Muut       115 198 26 160
Yhteensä       1 556 850 3 391 2 174
 
D6 Henkilöstökulut
        Konserni Emoyhtiö
(1 000 e)       31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013
Palkat ja palkkiot       -22 801 -23 444 -21 642 -22 203
Henkilösivukulut       -5 272 -6 436 -5 017 -6 162
Eläkekulut              
- Maksupohjaiset järjestelyt -3 555 -3 907 -3 345 -3 675
- Etuuspohjaiset järjestelyt -496 -1 021 -496 -1 021
Muut henkilösivukulut       -1 221 -1 508 -1 177 -1 466
Yhteensä       -28 073 -29 880 -26 659 -28 366
 
D7 Tilintarkastuspalkkiot
        Konserni Emoyhtiö
(1 000 e)       31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013
Lakisääteinen tilintarkastus -73 -70 -63 -56
Muut tilintarkastukseen liittyvät palvelut -157 -159 -157 -159
Yhteensä       -230 -229 -220 -215
 
D8 Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä
        Konserni Emoyhtiö
(1 000 e)       31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013
Poistot ja arvonalentumiset        
Aineettomista hyödykkeistä -691 -718 -648 -679
Aineellisista hyödykkeistä -356 -428 -356 -428
- Kiinteistöistä 0 -5 0 -5
- Koneista ja kalustosta -292 -423 -292 -423
- Muista aineellisista hyödykkeistä -64 0 -64 0
Yhteensä -1 047 -1 146 -1 005 -1 106
 
D9 Liiketoiminnan muut kulut
        Konserni Emoyhtiö
(1 000 e)       31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013
Vuokrakulut -4 313 -4 325 -4 313 -4 312
Kiinteistökulut -782 -1 144 -782 -1 144
Vientiluottorahoituksen ylijäämän palautus SVL:lle 0 0 -6 185 -1 616
Muut kulut -2 -1 792 0 -879
Yhteensä       -5 097 -7 261 -11 280 -7 951
 
D10 Arvonalentumiset luotoista, takaus- ja takuutappiot sekä muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot
        Konserni Emoyhtiö
(1 000 e)       31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013
Arvonalentumiset luotoista ja takaustappiot        
Saamisten arvonalentumiset -69 431 -64 071 -68 398 -62 595
- Toteutuneet luottotappiot -84 843 -55 280 -83 810 -53 804
- Saamiskohtaisten arvonalentumisten muutos 12 901 -2 550 12 901 -2 550
- Ryhmäkohtaisten arvonalentumisten muutos 2 511 -6 241 2 511 -6 241
Takaustappiot -35 943 -36 798 -35 943 -36 798
- Toteutuneet takaustappiot -33 596 -27 467 -33 596 -27 467
- Sitoumuskohtaisten tappiovarausten muutos -583 -6 554 -583 -6 554
- Ryhmäkohtaisten tappiovarausten muutos -1 764 -2 778 -1 764 -2 778
Yhteensä, brutto -105 374 -100 869 -104 341 -99 394
Valtion ja EAKR:n osuus toteutuneista luotto- ja takaustappioista*) 63 708 47 976 63 708 47 976
Yhteensä, netto -41 666 -52 893 -40 632 -51 417
*) Valtion ja EAKR:n korvausosuus Finnvera Oyj:n lopullisista luotto- ja takaustappioista koskee ilman turvaavaa vakuutta myönnettyjä luottoja ja takauksia, joita oli 31.12.2014 yhteensä 2 299 (2 525) miljoonaa euroa. Korvausosuus oli tilikaudella kirjatuista luotto- ja takaustappioista 53,43 % (56,5 %).
Tappiot vientitakuu- ja erityistakaustoiminnasta
Takuu- ja takaustappiot 7 848 -10 693 7 848 -10 693
- Maksetut korvaukset -2 136 -3 538 -2 136 -3 538
- Kertynyt takaisinperintä 2 067 2 702 2 067 2 702
- Takaisinperintäsaamisten muutos -4 414 800 -4 414 800
- Tappiovaraukset vientitakuu- ja erityistakaustoiminnasta 12 332 -10 657 12 332 -10 657
Yhteensä       7 848 -10 693 7 848 -10 693
Arvonalentumiset luotoista ja takaus-/takuutappiot yhteensä -33 817 -63 586 -32 784 -62 110
Muiden rahoitusvarojen arvonalentumiset        
Aloitusrahasto Vera Oy:n osakkeiden alaskirjaus 0 0 -9 000 -9 003
Yhteensä 0 0 -9 000 -9 003
 
D11 Tuloverot    
            Konserni
(1 000 e)           31.12.2014 31.12.2013
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvasta verosta     -1 639 -1 002
Aikaisempien tilikausien verosta     2 0
Laskennallisista veroista     924 436
Yhteensä           -713 -566
Finnvera Oyj on TVL 20§:n perusteella tuloverosta vapaa yhteisö.

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri