Esikatsele PDF
Siirry latauskeskukseen Tulosta
«
VUOSIKERTOMUS 2014

E Taseen liitetiedot

E1 Saamiset luottolaitoksilta
              Konserni Emoyhtiö
(1 000 e)             31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013
Vaadittaessa maksettavat       634 614 250 271 549 942 215 646
Muut       56 304 26 172 20 252 26 172
Yhteensä             690 918 276 443 570 194 241 818
 
E2 Saamiset asiakkailta
              Konserni Emoyhtiö
(1 000 e)       31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013
Luotot       4 592 991 3 649 525 1 265 155 1 409 500
- Luotot, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla luotoilla       0 39 404 26 557 37 026
-Muut luotot       4 678 704 3 711 272 1 324 311 1 473 626
- Arvonalentumiset       -85 712 -101 152 -85 712 -101 152
Luotot tytäryhtiöille           927 570 130 516
Takaussaamiset       38 740 46 023 38 740 46 023
Saamiset vientitakuu- ja erityistakaustoiminnasta       11 238 15 305 11 238 15 305
- Provisio- ja palkkiosaamiset       498 605 498 605
- Takaisinperintäsaamiset       10 740 14 700 10 740 14 700
Yhteensä       4 642 969 3 710 853 2 242 703 1 601 344
Arvonalentumiset luotoista tilikauden aikana              
Arvonalentumiset tilikauden alussa       101 152 92 546 101 152 92 546
- Saamiskohtaiset arvonalentumiset       59 365 56 815 59 365 56 815
- Ryhmäkohtaiset arvonalentumiset       41 787 35 731 41 787 35 731
Tilikaudella kirjatut arvonalentumiset       -1 250 24 891 -1 249 24 891
- Saamiskohtaiset arvonalentumiset       6 355 20 399 6 355 20 399
- Ryhmäkohtaiset arvonalentumiset       -2 538 6 056 -2 538 6 056
- Arvonalentumisten peruutukset       -7 734 -4 754 -7 734 -4 754
- Muut muutokset       2 668 3 190 2 668 3 190
Toteutuneet luottotappiot arvonalennetuista luotoista       -14 190 -16 285 -14 190 -16 285
Arvonalentumiset tilikauden lopussa       85 712 101 152 85 712 101 152
- Saamiskohtaiset arvonalentumiset       46 464 59 365 46 464 59 365
- Ryhmäkohtaiset arvonalentumiset       39 248 41 787 39 248 41 787
Luotoista ja muista saamisista kirjataan arvonalentumistappio, kun on objektiivista näyttöä siitä, että niiden arvo on alentunut. Objektiivinen näyttö asiakkaan kyvystä suoriutua velvoitteistaan perustuu asiakkaiden riskiluokitukseen sekä yhtiön kokemukseen ja johdon arvioon maksuhäiriöiden vaikutuksesta lainasaamisten kerryttämiseen.
E3 Sijoitukset
              Konserni Emoyhtiö
(1 000 e) 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013
Saamistodistukset, myytävissä olevat *)        
Pankkien sijoitustodistukset 0 0 0 0
Yritystodistukset 128 954 119 549 128 954 119 549
Kuntatodistukset 392 218 181 754 392 218 181 754
Joukkovelkakirjalainat 413 549 24 889 413 549 24 889
Muut 0 0 0 0
Yhteensä 934 721 326 191 934 721 326 191
Sijoitukset samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä        
Hankintameno 31.12.     172 818 167 818
- Hankintameno 1.1.     167 818 164 784
- Investoinnit     10 000 10 000
- Myynnit     0 -6 966
- Muu vähennys     -5 000 0
Kertyneet arvonalentumiset 31.12.     -13 003 -9 003
- Kertyneet arvonalentumiset 1.1.     -9 003 0
- Arvonalentumiset kaudella     -4 000 -9 003
Yhteensä     159 815 158 815
Sijoitukset osakkuusyrityksissä **)        
Hankintameno 31.12. 67 523 75 157 349 349
- Hankintameno 1.1. 75 157 67 700 349 425
- Investoinnit 9 878 9 488 0 0
- Myynnit -17 512 -2 031 0 -76
Pääomaosuusoikaisut 31.12. -3 953 3 037 0 0
Yhteensä 63 570 78 195 349 349
Muut osakkeet ***)        
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat 51 581 43 572 0 0
Myytävissä olevat 15 553 74 447 14 520 15 246
Yhteensä 67 134 118 019 14 520 15 246
Sijoituskiinteistöt 0 0 0 0
Sijoitukset yhteensä 1 065 425 522 405 1 109 404 500 602
*) Saamistodistukset ei julkisesti noteerattuja.
'**) Sijoituksiin osakkuusyrityksissä sisältyy seuraavat pääomaosuusmenetelmällä yhdistellyt osakkuusyhtiöt:
Nimi Vuosi Kirjanpito-
arvo
Omistus-
osuus
Varat Velat Liikevaihto Voitto/
tappio
    1 000 e   1 000 e 1000 e 1000 e 1000 e
Kiinteistö Oy Kajaanin 2014 349 36 % 1 593 9 110 -5
Kauppakatu 1 2013 349 36 % 1 595 7 107 0
***) Muista osakkeista julkisesti noteerattuja:       Konserni Emoyhtiö
(1 000 e)       31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013
- Muut osakkeet       1 485 59 727 451 526
 
E4 Aineettomat hyödykkeet
  Konserni Emoyhtiö
(1 000 e) 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013
Hankintameno 31.12. 38 649,7 37 141,5 38 486,6 36 962,4
- Hankintameno 1.1. 37 141,5 35 869,0 36 962,4 35 712,0
- Lisäykset 1 551,8 1 292,7 1 542,9 1 270,6
- Vähennykset -43,7 -20,2 -18,7 -20,2
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12. -35 222,2 -34 569,0 -35 108,1 -34 472,0
- Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1. -34 569,0 -33 889,0 -34 472,0 -33 809,0
- Tilikauden poisto -653,2 -680,0 -636,1 -663,0
Kirjanpitoarvo 1.1. 2 571,5 1 980,0 2 490,4 1 903,0
Kirjanpitoarvo 31.12. 3 427 2 572 3 378 2 490
 
E5 Aineelliset hyödykkeet
(1 000 e) Konserni Emoyhtiö
  Kiinteistöt Muut aineelliset Yhteensä Kiinteistöt Muut aineelliset Yhteensä
31.12.2014            
Hankintameno 31.12. 7 054 10 894 17 948 7 054 10 894 17 948
- Hankintameno 1.1. 7 704 10 803 18 507 7 704 10 803 18 507
- Lisäykset 0 91 91 0 91 91
- Vähennykset -650 -1 -651 -650 -1 -651
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12. -6 883 -9 723 -16 606 -6 883 -9 723 -16 606
- Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1. -6 871 -9 367 -16 237 -6 871 -9 367 -16 237
- Tilikauden poisto -12 -356 -369 -12 -356 -369
Kirjanpitoarvo 1.1. 834 1 437 2 270 834 1 437 2 270
Kirjanpitoarvo 31.12. 171 1 171 1 342 171 1 171 1 342
31.12.2013            
Hankintameno 31.12. 7 704 10 803 18 507 7 704 10 803 18 507
- Hankintameno 1.1. 7 997 10 298 18 295 7 997 10 298 18 295
- Lisäykset 0 529 529 0 529 529
- Vähennykset -293 -24 -317 -293 -24 -317
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12. -6 871 -9 367 -16 237 -6 871 -9 367 -16 237
- Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1. -6 851 -8 943 -15 794 -6 851 -8 943 -15 794
- Tilikauden poisto -20 -423 -443 -20 -423 -443
Kirjanpitoarvo 1.1. 1 146 1 355 2 501 1 146 1 355 2 501
Kirjanpitoarvo 31.12. 834 1 437 2 270 834 1 437 2 270
 
E6 Muut varat
              Konserni Emoyhtiö
(1 000 e) 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013
Luottotappiosaamiset valtiolta ja EAKR:lta 19 713 6 516 19 713 6 516
Muut 4 345 5 030 7 783 5 894
Yhteensä 24 059 11 546 27 496 12 410
Valtio ja Euroopan Aluekehitysrahasto (EAKR) on antanut Finnveralle sitoumukset luotto- ja takaustappioiden osittaisesta korvaamisesta. Vastuusitoumukset mahdollistavat Finnveran kotimaan liiketoiminnassa kaupallisia rahoituslaitoksia korkeamman riskinottotason.
E7 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot
              Konserni Emoyhtiö
(1 000 e) 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013
Korko- ja korkotukisaamiset 31 158 15 736 14 713 764
Palkkiotuottosaamiset 6 799 6 847 6 583 6 672
Jälleenvakuutusmaksuennakot 27 616 24 903 27 616 24 903
Annetut vakuudet johdannaisista 74 220 18 700 74 220 18 700
Muut siirtosaamiset ja maksetut ennakot 9 082 2 929 2 775 2 913
Yhteensä 148 875 69 115 125 907 53 952
 
E8 Verosaamiset ja -velat
                  Konserni
(1 000 e) 31.12.2014 31.12.2013
Tuloverosaamiset 190 98
Laskennalliset verosaamiset 31.12. 0 0
- Laskennalliset verosaamiset 1.1. 0 0
- Lisäys/vähennys tilikauden aikana tulokseen 0 0
- Lisäys/vähennys tilikauden aikana omaan pääomaan 0 0
Verosaamiset yhteensä 190 98
Tuloverovelat 253 688
Laskennalliset verovelat 31.12. 2 609 3 645
- Laskennalliset verovelat 1.1. 3 645 4 230
- Lisäys/vähennys tilikauden aikana tulokseen -924 -436
- Lisäys/vähennys tilikauden aikana omaan pääomaan -113 -149
Verovelat yhteensä 2 862 4 333
Laskennallisia verovelat syntyneet pääomasijiotustoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden pääomasijoitusten arvostamisesta käypään arvoon sekä rahastosijoitusten arvostamisesta käypään arvoon. Finnvera Oyj on tuloverosta verovapaa yhteisö.
                     
E9 Velat luottolaitoksille ja muille yhteisöille
(1 000 e)         Konserni Emoyhtiö
          Nimellisarvo Käyvän
arvon muutos
Kirjanpitoarvo Nimellisarvo Käyvän
arvon muutos
Kirjanpitoarvo
31.12.2014            
Velat luottolaitoksille 0 0 0 0 0 0
Velat muille yhteisöille            
- Käypään arvoon arvostetut 34 428 1 341 35 769 0 0 0
- Jaksotettuun hankintamenoon kirjatut 2 419 517 0 2 419 517 0 0 0
Yhteensä 2 453 945 1 341 2 455 286 0 0 0
31.12.2013            
Velat luottolaitoksille 0 0 0 0 0 0
Velat muille yhteisöille            
- Käypään arvoon arvostetut 34 549 1 334 35 883 0 0 0
- Jaksotettuun hankintamenoon kirjatut 2 107 553 0 2 107 553 0 0 0
Yhteensä 2 142 102 1 334 2 143 436 0 0 0
 
E10 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat
(1 000 e)         Konserni     Emoyhtiö    
          Nimellisarvo Käyvän
arvon muutos
Kirjanpitoarvo Nimellisarvo Käyvän
arvon muutos
Kirjanpitoarvo
31.12.2014            
Joukkovelkakirjalainat            
- Käypään arvoon arvostetut 2 545 897 18 243 2 564 141 2 545 897 18 243 2 564 141
- Jaksotettuun hankintamenoon kirjatut 0 0 0 0 0 0
Yhteensä 2 545 897 18 243 2 564 141 2 545 897 18 243 2 564 141
Keskikorko     0,18 %     0,18 %
31.12.2013            
Joukkovelkakirjalainat            
- Käypään arvoon arvostetut 1 055 418 4 452 1 059 870 1 055 418 4 452 1 059 870
- Jaksotettuun hankintamenoon kirjatut 0 0 0 0 0 0
Yhteensä 1 055 418 4 452 1 059 870 1 055 418 4 452 1 059 870
Keskikorko     0,30 %     0,30 %
Ottolainaus on arvostettu käypään arvoon silloin kun se on suojattu johdannaissopimuksilla (käyvän arvon optio). Eräpäivinä veloista maksetaan nimellisarvon mukainen määrä. Käyvän arvon muutos ei sisällä luottoriskin muutosta, koska velat ovat Suomen valtion takaamia ja Suomen valtion luottoriski ei ole muuttunut.
E11 Johdannaissopimukset
(1 000 e) Konserni Emoyhtiö
  Käypä arvo Nimellisarvo Käypä arvo Nimellisarvo
  positiivinen negatiivinen yhteensä positiivinen negatiivinen yhteensä
31.12.2014            
Suojaamistarkoituksessa tehdyt            
- Koron- ja valuutanvaihtosopimukset 51 434 106 232 2 545 897 51 434 103 794 2 545 897
Yhteensä 51 434 106 232 2 545 897 51 434 103 794 2 545 897
31.12.2013            
Suojaamistarkoituksessa tehdyt            
- Koron- ja valuutanvaihtosopimukset 8 159 31 272 1 089 967 8 159 29 915 1 055 418
Yhteensä 8 159 31 272 1 089 967 8 159 29 915 1 055 418
Johdannaissopimuksilla suojataan ottolainausta. Johdannaissopimukset ja nillä suojatut velat on arvostettu käypään arvoon ja niiden arvonmuutokset on kirjattu tuloslaskelmaan (käyvän arvon optio).
E12 Muut velat
              Konserni Emoyhtiö
(1 000 e)             31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013
Palautusvelvollisuuden alaiset avustukset 24 466 27 679 24 466 27 679
TEM:ltä saatu avustus Aloitusrahasto Vera Oy:n pääomasijoitustoimintaan 5 000 0 5 000 0
Saadut ennakkomaksut EAKR-rahoitustoimintaan 18 758 18 601 18 758 18 601
Muut 2 545 8 457 2 481 3 509
Yhteensä 50 769 54 738 50 705 49 790
 
E13 Varaukset
              Konserni Emoyhtiö
(1 000 e) 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013
Vientitakuutappiovaraukset 1.1. 13 536 2 870 13 536 2 870
Tilikauden lisäys 1 209 12 975 1 209 12 975
Tilikaudella käytetty 0 -2 144 0 -2 144
Muu muutos -13 536 -165 -13 536 -165
Vientitakuutappiovaraukset 31.12. 1 209 13 536 1 209 13 536
Takaustappiovaraukset 1.1. 51 020 41 688 51 020 41 688
- josta takauskohtaiset varaukset 32 564 26 010 32 564 26 010
- josta ryhmäkohtaiset varaukset 18 456 15 678 18 456 15 678
Tilikaudella toteutuneet tappiot, joista aikaisemmin kirjattu varaus -9 319 -6 226 -9 319 -6 226
Tilikaudella kirjatut takauskohtaiset varaukset 11 235 15 089 11 235 15 089
Tilikaudella kirjatut ryhmäkohtaiset varaukset 1 764 2 778 1 764 2 778
Varausten peruutukset -1 441 -2 490 -1 441 -2 490
Muu muutos 108 181 108 181
Takaustappiovaraukset 31.12. 53 367 51 020 53 367 51 020
- josta takauskohtaiset varaukset 33 147 32 564 33 147 32 564
- josta ryhmäkohtaiset varaukset 20 220 18 456 20 220 18 456
Muut varaukset 700 1 045 700 1 045
Yhteensä 55 276 65 601 55 276 65 601
Vientitakuutappiovaraus kirjataan, kun konsernille on syntynyt tosiasiallinen ja oikeudellinen velvoite takuukorvauksen maksuun, velvoitteen realisoituminen on todennäköistä ja se voidaan määrittää luotettavasti.

Takaustappiovaraus kirjataan, kun on objektiivista näyttöä siitä, että takausvelvoitteen realisoituminen on todennäköistä. Objektiivinen näyttö asiakkaan kyvystä suoriutua velvoitteistaan perustuu asiakkaiden riskiluokitukseen sekä yhtiön kokemukseen ja johdon arvioon maksuhäiriöiden vaikutuksesta asiakkaan kykyyn suoriutua velvoitteistaan.
E14 Vuokrasopimukset
              Konserni Emoyhtiö
(1 000 e) 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013
Finnvera vuokralle ottajana, toimitilat        
Ei-purettavissa olevien vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat toimitiloista        
Yhden vuoden kuluessa 376 532 0 532
1–5 vuoden kuluessa 6 162 8 178 0 8 178
Yli 5 vuoden kuluessa 5 893 0 0 0
Yhteensä 12 431 8 710 0 8 710
Finnvera vuokralle antajana, toimitilat        
Ei-purettavissa olevien vuokrasopimusten perusteella saatavat vähimmäisvuokrat toimitiloista        
Yhden vuoden kuluessa 99 122 0 122
1–5 vuoden kuluessa 0 0 0 0
Yli 5 vuoden kuluessa 0 0 0 0
Yhteensä 99 122 0 122
 
E15 Siirtovelat ja saadut ennakot
              Konserni Emoyhtiö
(1 000 e) 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013
Korot 16 087 14 065 1 411 512
Saadut korkoennakot 13 234 807 13 234 807
Takuumaksuennakot *) 284 718 286 443 284 718 286 443
Muut siirtovelat ja saadut ennakot 37 883 6 302 35 969 6 063
Yhteensä 351 923 307 616 335 333 293 824
*) Vientitakuista peritään takuumaksu pääsääntöisesti ennakkoon koko takuuajalta.
E16 Pääomalainat, Finnvera Oyj
                  Konserni
Laina Käyttötarkoitus         Korko-% Laina-aika Saldo (1 000 e)
(1 000 e)               31.12.2014 31.12.2013
Pääomalaina 2009-1 Aloitusrahasto Vera Oy:n osakepääoman korotus *) 0 % 15 vuotta 13 639 20 529
Pääomalaina 2009-2 Veraventure Oy:n osakepääoman korotus *) 0 % 15 vuotta 7 500 7 500
Pääomalaina 2009-3 Finnvera Oyj:n vakavaraisuuden parantaminen ja rahoitusmahdollisuuksien parantaminen **) 0 % 15 vuotta 50 000 50 000
Pääomalaina 2013 Aloitusrahasto Vera Oy:n osakepääoman korotus *) 0 % 15 vuotta 10 000 10 000
Pääomalaina 2014 Aloitusrahasto Vera Oy:n osakepääoman korotus *) 0 % 15 vuotta 5 000  
* Lainat on myönnetty Finnveralle Aloitusrahasto Vera Oy:n ja Veraventure Oy:n pääomaksi osakepääoman korotuksena. Lainat maksetaan takaisin yhtenä eränä laina-ajan päättyessä, mikäli yhtiön vapaan oman pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä maksuhetkellä ylittää yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudeltavahvistettavan taseen tai sitä uudempaan tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen tappion määrän. Mikäli pääomarahastoyhtiöiden toiminnasta syntyy tappiota, jätetään lainojen pääomasta vastaava määrä takaisinperimättä. Vuonna 2014 Aloitusrahasto Oy:n osakepääoman korotukseen vuonna 2009 myönnettyä laina anteeksiannettiin 6,890 miljoonalla eurolla Aloitusrahasto Vera Oy:n tilivuoden 2013 tappion seurauksena.

** Laina on myönnetty Finnvera Oyj:n vakavaraisuuden parantamiseen ja lisäämään yhtiön mahdollisuuksia vastata rahoituskriisin pitkittymisestä aiheutuneeseen yhtiön tuotteiden, erityisesti suhdannelainojen ja -takausten kysyntään. Laina maksetaan takaisin yhtenä eränä laina-ajan päättyessä, mikäli yhtiön vapaan oman pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä maksuhetkellä ylittää yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen tai sitä uudempaan tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen tappion määrän.
E17 Rahoitusinstrumenttien luokittelu ja käyvät arvot
(1 000 e) Konserni Emoyhtiö
Rahoitusvarat Lainat ja muut saamiset Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat Myytävissä olevat Yhteensä Käypä arvo Lainat ja muut saamiset Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat Myytävissä olevat Yhteensä Käypä arvo
31.12.2014                    
Saamiset luottolaitoksilta 690 918     690 918 690 902 570 194     570 194 570 194
Saamiset asiakkailta 4 642 969     4 642 969 4 737 704 2 242 703     2 242 703 2 241 732
Saamistodistukset     934 721 934 721 934 721     934 721 934 721 934 721
Johdannaissopimukset   51 434   51 434 51 434   51 434   51 434 51 434
Sijoitukset osakkuusyrityksissä   35 369 28 201 63 570 63 570     349 349 349
Osakkeet ja osuudet   51 581 15 553 67 134 67 134     14 520 14 520 14 520
Muut rahoitusvarat 131 894     131 894 131 894 104 769     104 769 104 769
Yhteensä 31.12.2014 5 465 781 138 384 978 474 6 582 640 6 677 359 2 917 666 51 434 949 589 3 918 690 3 917 718
31.12.2013                    
Saamiset luottolaitoksilta 276 443     276 443 276 443 241 818     241 818 241 818
Saamiset asiakkailta 3 710 853     3 710 853 3 929 693 1 601 344     1 601 344 1 600 284
Saamistodistukset     326 191 326 191 326 191     326 191 326 191 326 191
Johdannaissopimukset   8 159   8 159 8 159   8 159   8 159 8 159
Sijoitukset osakkuusyrityksissä   78 195   78 195 78 195     349 349 349
Osakkeet ja osuudet   43 572 74 447 118 019 118 019     15 246 15 246 15 246
Muut rahoitusvarat 47 819     47 819 47 819 32 673     32 673 32 673
Yhteensä 31.12.2013 4 035 115 129 925 400 638 4 565 678 4 784 519 1 875 835 8 159 341 786 2 225 780 2 224 720
Myytävissä oleviin sisältyvää Teollisen yhteistyön rahasto Oy:n käypää arvoa ei voida luotettavasti selvittää, joten osakkeet on arvostettu alkuperäiseen hankintahintaan.
                     
(1 000 e)     Konserni         Emoyhtiö    
Rahoitusvelat Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat Muut rahoitusvelat Yhteensä Käypä arvo   Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat Muut rahoitusvelat Yhteensä Käypä arvo
31.12.2014                  
Velat muille yhteisöille 35 769 2 419 517 2 455 285 2 510 812       0 0
Yleiseen liikkeesen lasketut velkakirjat 2 564 141   2 564 141 2 564 141   2 564 141   2 564 141 2 564 141
Johdannaissopimukset 106 232   106 232 106 232   103 794   103 794 103 794
Muut rahoitusvelat   343 004 343 004 343 004     328 302 328 302 328 302
Pääomalainat   86 139 86 139 86 139     86 139 86 139 86 139
Yhteensä 31.12.2014 2 706 141 2 848 659 5 554 800 5 610 327   2 667 935 414 441 3 082 376 3 082 376
31.12.2013                  
Velat muille yhteisöille 35 883 2 107 553 2 143 436 2 227 067       0 0
Yleiseen liikkeesen lasketut velkakirjat 1 059 870   1 059 870 1 059 870   1 059 870   1 059 870 1 059 870
Johdannaissopimukset 31 272   31 272 31 272   29 915   29 915 29 915
Muut rahoitusvelat   304 298 304 298 304 298     290 698 290 698 290 698
Pääomalainat   88 029 88 029 88 029     88 029 88 029 88 029
Yhteensä 31.12.2013 1 127 025 2 499 880 3 626 905 3 710 536   1 089 785 378 727 1 468 512 1 468 512

Arvostusluokat

IFRS-säännösten mukaan rahoitusvarat luokitellaan neljään arvostusluokkaan: lainat ja muut saamiset, käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat, myytävissä olevat ja eräpäivään asti pidettävät rahoitusvarat. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat esitetään säännöksen mukaan vielä ryhmiteltynä: kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviin ja alun perin tähän ryhmään luokiteltuihin rahoitusvaroihin. Konsernilla ei ole kaupankäyntitarkoituksessa, eikä eräpäivään saakka pidettäviä rahoitusvaroja.

Konsernin rahoitusvelat luokitellaan IFRS-säännösten mukaan kahteen luokkaan: käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin ja muihin rahoitusvelkoihin. Muut rahoitusvarat arvostetaan (jaksotettuun) hankintamenoon. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat esitetään rahoitusvarojen tapaan jaoteltuna kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviin ja alun perin tähän ryhmään luokiteltuihin rahoitusvelkoihin. Konsernilla ei ole kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviä rahoitusvelkoja.

Käyvän arvon määritysperiaatteet

1. Saamistodistukset
Saamistodistusten käyvät arvot perustuvat sijoituksen tilikauden päättymispäivän markkinanoteeraukseen tai tilikauden päättymispäivän markkinakorolla diskontattuun arvoon.

2. Johdannaissopimukset
Koron- ja valuutanvaihtosopimusten sekä valuuttatermiinien käyvät arvot on määritelty rahavirtojen nykyarvoon perustuvalla menetelmällä, jossa laskentaperusteena käytetään tilikauden päättymispäivän markkinakorkoja ja muuta markkinainformaatiota. Konserni käyttää näiden instrumenttien käyvän arvon määrittämisessä yleisesti käytettyjä arvostusmalleja. Käyvät arvot vastaavat markkinoiden keskihintoja tilanteissa, joissa konserni siirtäisi tai purkaisi johdannaissopimuksen tavanomaisessa liiketoimessa tilikauden päättymispäivän markkinaolosuhteissa. Johdannaissopimuksiin liittyvää luottoriskiä pienennetään vakuusjärjestelyillä. Käypiä arvoja seurataan päivittäin vastapuolilta saatujen laskelmien ja oman arvostuslaskennan avulla.

3. Sijoitukset osakkuusyrityksissä
Pääomasijoitustoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden pääomasijoitusten käypä arvo määritetään yhtiön hallituksen hyväksymällä arvostusmenetelmällä, joka noudattaa IPEV:n (International Equity and Venture Capital Valuation Guidelines) aikaisen vaiheen yritysten arvonmääritysperiaatteita ja suosituksia. Menetelmässä sijoituksen käyvän arvon määrittely perustuu ulkopuolisten sijoittajien tekemään arvonmääritykseen ja sijoituksiin sekä rahaston hallituksen hyväksymään kohdeyhtiön arvostukseen. Kohdeyritysten arvonmääritystä tehdään vuoden mittaan jatkuvasti, arvonmääritykset päivitetään puolivuosittain konsernin raportointiin erillisessä prosesissa, jossa sijoituksia tarkastellaan sijoituskohteittain.

Arvonmäärityksen lähtökohtana on edellisen toteutuneen sijoituskierroksen perusteella määräytyvä arvo, jota tarvittaessa korjataan huomioiden kohdeyrityksessä, sen menestyksessä ja toimintaympäristössä tapahtuneilla muutostekijöillä. Valtiontukisäännösten mukaisesti kaikilla sijoituskierroksilla on sijoittajina yksityisiä sijoittajia, joiden kanssa sijoitukset tehdän yhtenäisin ehdoin ja yksityisten sijoittajien hyväksymällä arvostustasolla. Omistusosuuden arvoa määriteltäessä huomioidaan myös mahdollisten optioiden ja vaihto-oikeuksien vaikutus omistuksen arvoon. Mikäli käyvän arvon määritystä ei ole mahdollista tehdä luotettavasti, arvostetaan pääomasijoitukset hankintamenoon vähennettynä mahdollisesti tehdyillä arvonalentumiskirjauksilla. Alle vuoden ikäiset ensisijoitukset arvostetaan kirjanpitoarvoonsa. Käypiä arvoja alennettaessa arvostukset voivat perustua hallinnointiyhtiön arvioon. Rahastosijoitukset arvostetaan myös IPEV:n arvonmääritysperiaatteiden mukaisesti.

Rahastojen kohdeyhtiöiden arvostukset tekevät yksityiset rahastoja hallinnoivat hallinnointiyhtiöt, jotka raportoivat arvostukset rahastojen hallituksille ja sijoittajille.

4. Osakkeet ja osuudet
Myytävissä oleviin osakkeisiin ja osuuksiin luokitellut Nasdaq OMX Helsingin pörssissä noteeratut osakkeet ja sijoitus'rahasto-osuudet on arvostettu tilinpäätöspäivän kurssiin. Myytävissä oleviin osakkeisiin ja osuuksiin luokitellut noteeraamattomat osakesijoitukset on arvostettu hankitamenoon, koska niiden arvostaminen käypään arvoon arvostusmenetelmiä käyttäen ei ole ollut mahdollista, eikä sijoitusten käypää arvoa muuten voida luotettavasti selvittää. Merkittävin tällainen erä on Teollisen yhteistyön rahasto Oy:n osakkeet (13,67 Me).

5. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjatut velat
Velkojen käyvät arvot lasketaan rahavirtojen nykyarvoon perustuvalla menetelmällä, jossa laskentaperusteena käytetään tilikauden päättymispäivän markkinakorkoja ja muuta laskentainformaatiota. Velkojen arvostuksessa huomioidaan myös yhtiön oma luottoriski.
                     
E18 Rahoitusinstrumenttien käypään arvoon arvostamisen hierarkia
(1 000 e) Konserni Emoyhtiö
Rahoitusvarat 31.12.2014 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 1 Taso 2 Taso 3
Lainat ja muut saamiset            
- Saamiset luottolaitoksilta   690 918     570 194  
- Saamiset asiakkailta   4 628 137 14 833   2 227 871 14 833
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat            
- Johdannaissopimukset   51 434     51 434  
- Sijoitukset osakkuusyrityksissä     35 369      
- Osakkeet ja osuudet     51 581      
Myytävissä olevat            
- Saamistodistukset   934 721     934 721  
- Sijoitukset osakkuusyrityksissä     28 201     349
- Osakkeet ja osuudet 1 485   14 068 451   14 068
Yhteensä 1 485 6 305 210 144 052 451 3 784 219 29 250
Rahoitusvelat 31.12.2014 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 1 Taso 2 Taso 3
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat            
- Velat muille yhteisöille   35 769        
- Yleiseen liikkeesen lasketut velkakirjat   2 564 141     2 564 141  
- Johdannaissopimukset   106 232     103 794  
Muut rahoitusvelat            
- Velat muille yhteisöille   1 059 870     1 059 870  
- Pääomalainat   86 139     86 139  
Yhteensä   3 852 150     3 813 944  
 
  Konserni Emoyhtiö
Rahoitusvarat 31.12.2013 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 1 Taso 2 Taso 3
Lainat ja muut saamiset            
- Saamiset luottolaitoksilta   276 443     241 818  
- Saamiset asiakkailta   3 696 880 13 973   1 587 371 13 973
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat            
- Johdannaissopimukset   8 159     8 159  
- Sijoitukset osakkuusyrityksissä     78 195     0
- Osakkeet ja osuudet     43 572     0
Myytävissä olevat            
- Saamistodistukset   326 191     326 191  
- Sijoitukset osakkuusyrityksissä     0     349
- Osakkeet ja osuudet 59 727   14 720 526   14 720
Yhteensä 59 727 4 307 673 150 459 526 2 163 540 29 041
Rahoitusvelat 31.12.2013 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 1 Taso 2 Taso 3
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat            
- Velat muille yhteisöille   35 883        
- Yleiseen liikkeesen lasketut velkakirjat   1 059 870     1 059 870  
- Johdannaissopimukset   31 272     29 915  
Muut rahoitusvelat            
- Velat muille yhteisöille   2 107 553     0  
- Pääomalainat   88 029     88 029  
Yhteensä   3 322 607     1 177 814  

Hierarkiatasot

Taso 1: Aktiivisilla markkinoilla kaupankäynnin kohteena olevat noteeratut osake- ja rahastosijoitukset arvostetaan markkinahintoihin.

Taso 2: Koron ja valuutanvaihtosopimusten, valuuttatermiinien sekä velkojen käyvät arvot on määritelty rahavirtojen nykyarvoon perustuvalla menetelmällä, jossa laskentaperusteena käytetään kauden päättymispäivän markkinakorkoja ja muuta markkinainformaatiota. Saamistodistusten käyvät arvot perustuvat sijoitusten kauden päättymispäivän markkinanoteeraukseen tai kauden päättymispäivän markkinakorolla diskontattuun arvoon.

Taso 3: Pääomasijoitustoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden pääomasijoitusten käyvän arvon määrittely perustuu ulkopuolisten sijoittajien tekemään arvonmääritykseen ja sijoituksiin sekä rahaston hyväksymään kohdeyrityksen arvostukseen. Käytetty menetelmä noudattaa IPEV:n (International Equity and Venture Capital Valuation Guidelines) aikaisen vaiheen yritysten arvostusperiaatteita ja suosituksia.

Siirrot tasojen 1 ja 2 välillä

Tilikauden ja edellisen tilikauden aikana ei ole tapahtunut siirtojan käypien arvojen hierarkiatasojen 1 ja 2 välillä.
E19 Erittely hierarkiatason 3 tapahtumista
TASO 3, Rahoitusvarat             Konserni Emoyhtiö
(1 000 e) 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat        
Saldo 1.1. 136 137 124 679 14 720 14 230
Tuloslaskelmaan kirjatut voitot ja tappiot yhteensä -6 973 -2 668 -169 -61
Hankinnat 22 538 19 639 0 624
Myynnit -22 753 -5 512 -482 -55
Muu -79 -1 0 -18
Saldo kauden lopussa 128 870 136 137 14 068 14 720
Tuloslaskelman voitot ja tappiot niistä instrumenteista, jotka ovat vielä Finnveran hallussa. -6 087 751 0 0
 
E20 Rahoitusinstrumentit, jotka nettoutetaan taseessa tai jotka sisältyvät nettoutussopimuksiin
        Konserni / Emoyhtiö
(1 000 e) Kirjatut erät, brutto Taseessa nettoutetut kirjatut erät, brutto Kirjanpitoarvo taseessa, netto Rahoitus-
instrumentit*)
Vakuudeksi saadut rahoitus-instrumentit*) Vakuudeksi saatu käteinen*) Nettosumma*)
Rahoitusvarat 31.12.2014              
Johdannaissopimukset 51 434 0 51 434 -51 434 0 -27 000 -27 000
Yhteensä 51 434 0 51 434 -51 434 0 -27 000 -27 000
Rahoitusvelat 31.12.2014              
Johdannaissopimukset 103 794 0 103 794 -1 147 0 -74 220 28 428
Yhteensä 103 794 0 103 794 -1 147 0 -74 220 28 428
Rahoitusvarat 31.12.2013              
Johdannaissopimukset 8 159 0 8 159 -7 029 0 0 1 130
Yhteensä 8 159 0 8 159 -7 029 0 0 1 130
Rahoitusvelat 31.12.2013              
Johdannaissopimukset 29 915 0 29 915 -7 029 0 -18 700 4 186
Yhteensä 29 915 0 29 915 -7 029 0 -18 700 4 186
*) Määrät, joita ei ole nettoutettu, mutta jotka sisältyvät päänettoutussopimuksiin ja vastaaviin.
                     
E21 Oma pääoma
      Konserni Emoyhtiö
(1 000 e)       31.12.2014   31.12.2013   31.12.2014   31.12.2013
Emoyhtiön osakepääoma   196 605   196 605   196 605   196 605
Rahastot                
- Ylikurssirahasto 51 036   51 036   51 036   51 036  
- Käyvän arvon rahasto -99 50 937 518 51 554 -236 50 800 -71 50 965
Sidottu oma pääoma   247 542   248 159   247 405   247 570
Vapaat rahastot                
- Kotimaan toiminnan rahasto 135 089   137 172   135 089   137 172  
- Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahasto 435 628   357 825   435 628   357 825  
- Pääomasijoitustoiminnan rahasto 16 619 587 335 17 225 512 223 16 619 587 335 17 225 512 223
Kertyneet voittovarat                
- Edellisten tilikausien voittovarat 6 871   527   504   504  
- Tilikauden voitto 108 864 115 736 82 064 82 590 101 227 101 731 75 719 76 223
Vapaa oma pääoma   703 071   594 813   689 066   588 445
Yhteensä   956 013   848 566   936 471   836 015
Emoyhtiön omistajien osuus omastapääomasta   950 613   842 972        
Määräysvallattomien omistajien osuus omasta pääomasta   5 399   5 594        
 
Osakepääoma ja omistus:  31.12.2014 31.12.2013
Omistaja     Osakepääoma
(1 000e)
Osakkeet, kpl Omistusosuus Osakepääoma
(1 000e)
Osakkeet, kpl Omistusosuus
- Suomen valtio         196 605 11 565 100 % 196 605 11 565 100 %
                     

Rahastot:

Ylikurssirahasto


Rahasto on muodostunut ennen 1.9.2006 voimassa olleiden säännösten aikana. Rahastossa on Keran osakkeiden hankintahinnan ja nimellisarvonerotus 42,9 miljoonaa euroa sekä Takuukeskuksen omaisuuden siirron ja Fide Oy:n osakkeiden hankinnan yhteydessä syntynyt 0,1 miljoonaa euroa sekä Suomen Vientiluotto Oy:n osakkeiden hankintaan liittyneessä Finnveran osakepääoman korotuksessa syntynyt 8,1 miljoonaa euroa.

Kotimaan rahasto sekä vienti- ja erityistakaustoiminnan rahasto
Vuonna 2006 Finnvera Oyj:n toimintaa sääteleviä lakeja muutettiin siten, että yhtiön taseeseen perustettiin erilliset rahastot kotimaan toiminnan sekä vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan tulevien vuosien tappioiden kattamista varten. Vientitakuuja erityistakaustoiminnan tappiot korvataan Valtiontakuurahastosta vasta sitten, jos vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahastossa ei ole tarvittavia varoja. Kotimaan toiminnan rahastoon siirrettiin vararahastoon kertyneet kotimaan toiminnan voittovarat ja vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahastoon vientitakuu- ja erityistakaustoiminnasta kertyneet voittovarat.

Pääomasijoitustoiminnan rahasto

Taseen vapaaseen omaan pääomaan perustettin vuonna 2011 pääomasijoitustoiminnan rahasto EAKR-toimenpideohjelmien mukaiseen pääomasijoitustoimin- taan kohdennettavien varojen seuraamiseksi. Työ- ja elinkeinoministeriö on osoittanut Finnveralle 17,5 miljoonaa euroa varoja ohjelmakauden 2007-2013 EAKR-toimenpideohjelmien mukaiseen pääomasijoitustoimintaan ja nämä varat on kirjattu em. rahastoon.

Käyvän arvon rahasto

Rahasto sisältää myytävissä olevien rahoitusvarojen käyvän arvon muutoksen. Rahastoon merkityt erät realisoituvat tuloslaskelmaan silloin kun myytävissä olevasta arvopaperista luovutaan tai kirjataan arvonalennus.

Konsernin pääomahallinnan tavoitteet ja periaatteet on esitetty riskienhallinta-osiossa.

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri