Esikatsele PDF
Siirry latauskeskukseen Tulosta
«
VUOSIKERTOMUS 2014

F henkilöstöä ja johtoa koskevat liitetiedot
 

F1 Henkilömäärä
            Konserni Emoyhtiö
(Kpl)           31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013
Henkilöstömäärä                  
- Vakinainen kokoaikainen         349 360 336 345
- Vakinainen osa-aikainen         22 16 22 16
- Määräaikainen           23 23 18 21
Yhteensä           394 399 376 382
Henkilöstömäärä henkilötyövuosina       378 381 361 365
 
F2 Konsernin johtoon kuuluvat avainhenkilöt
Konsernissa on määritelty johtoon kuuluviksi avainhenkilöiksi emoyhtiön hallituksen jäsenet, hallintoneuvoston jäsenet, toimitusjohtaja Pauli Heikkilä, varatoimitusjohtaja Topi Vesteri sekä johtoryhmä, johon kuuluvat toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan lisäksi Ulla Hagman, Risto Huopaniemi, Katja Keitaanniemi (22.9.2014 alkaen), Hannu Puhakka, Tarja Svarström ja Kari Villikka. Lisäksi johtoryhmään ovat vuoden 2014 aikana kuuluneet John Erickson (31.8.2014 asti), Pentti Kinnunen (31.8.2014 asti) ja Leo Houtsonen (31.8.2014 asti).

Avainhenkilöillä ei ole raportoivia liiketapahtumia konserniin kuuluvien yhtiöiden kanssa.
F3 Avainhenkilöiden työsuhde-etuudet
Alla olevassa taulukossa esitetään johtoon kuuluvien avainhenkilöiden saamat työsuhde-etuudet. Työsuhde-etuuksista esitetyt tiedot ovat suoriteperusteisia. Työsuhde-etuuksiin sisältyy toimitusjohtajalle ja muille johtoryhmän jäsenille vuodelta 2013 maksettu tulospalkkio. Työsuhteen päättymisen jälkeisinä etuuksina käsitellään vapaaehtoiset eläkejärjestelyt, jotka sisältävät sekä maksu- että etuusperusteisia eläkejärjestelyitä.
                Konserni
(1 000 e)               31.12.2014 31.12.2013
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet         1 811 1 886
Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet         185 156
Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten palkkiot         219 243
Yhteensä               2 215 2 285
Toimitusjohtaja kuuluu maksuperusteisen eläkejärjestelyn piiriin, jossa eläkeikä on 63 vuotta. Ryhmälisäeläkejärjestelmä muutettiin 1.1.2013 alkaen etuusperusteisesta maksuperusteiseksi. Toimitusjohtajan tavoite-eläke on 66 % 63 vuoden eläkeiästä alkaen ja lisäeläkemaksuprosentti kiinteä 11,47 % bonuksilla ja muilla tulossidonnaisilla palkanerillä vähennetystä TyEL-ansiosta.

Varatoimitusjohtaja kuuluu vanhaan etuusperusteiseen eläkejärjestelyyn, jonka puitteissa on mahdollisuus jäädä eläkkeelle 60-vuotiaana, jolloin tavoite-eläke on 60 % laskettuna viimeisen viiden vuoden keskiansioista. Eläkeiän alentaminen lakisääteisestä eläkeiästä on järjestetty etuusperusteisella lisäeläkkeellä.

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta, minkä lisäksi maksetaan 18 kk:n palkkaa vastaava irtisanomiskorvaus, jos irtisanominen tapahtuu yhtön toimesta. Varatoimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta, minkä lisäksi maksetaan 12 kuukauden palkkaa vastaava irtisanomiskorvaus, jos irtisanominen tapahtuu yhtiön toimesta.

Hallituksen jäsenten kuukausipalkkiot ovat: puheenjohtaja 1 500 euroa, varapuheenjohtaja 850 euroa, hallituksen valiokunnan puheenjohtajana toimiva jäsen 850 euroa, jäsen 700 euroa. Kokouspalkkio on 500 euroa/kokous.

Hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkiot ovat: puheenjohtaja 800 euroa, varapuheenjohtaja 600 euroa ja jäsen 500 euroa/kokous.
F4 Avainhenkilöiden palkat, palkkiot ja eläkesitoumukset
        Konserni
        31.12.2014 31.12.2013
        Eläkekulut Eläkekulut
(1 000 e)       Palkat ja palkkiot Vapaaehtoiset Lakisääteiset Palkat ja palkkiot Vapaaehtoiset Lakisääteiset
Johdon palkat ja palkkiot sekä heitä koskevat eläkesitoumukset              
Toimitusjohtaja Pauli Heikkilä   339 35 60 331 36 57
Varatoimitusjohtaja Topi Vesteri   258 66 46 252 76 44
Muut johtoryhmän jäsenet   1 214 80 215 1 303 44 226
Hallituksen jäsenet:              
Markku Pohjola, puheenjohtaja   30 Ei - 33 Ei -
Pekka Timonen,I varapuheenjohtaja   22 Ei - 14 Ei -
Marianna Uotinen, II varapuheenjohtaja   22 Ei - 14 Ei -
Kirsi Komi   22 Ei - 12 Ei -
Vesa Luhtanen   18 Ei - 12 Ei -
Pirkko Rantanen-Kervinen   20 Ei - 13 Ei -
Risto Paaermaa   21 Ei - 22 Ei -
Marjaana Aarnikka, jäsen 26.4.2013 saakka         8 Ei -
Johanna Ala-Nikkola, jäsen 26.4.2013 saakka         7 Ei -
Leila Helaakoski, jäsen 26.4.2013 saakka         8 Ei -
Timo Kekkonen, jäsen 26.4.2013 saakka         9 Ei -
Timo Lindholm, jäsen 26.4.2013 saakka         9 Ei -
Elise Pekkala, jäsen 26.4.2013 saakka         2 Ei -
Kristina Sarjo, II varapuheenjohtaja, 26.4.2013 saakka         10 Ei -
Heikki Solttila jäsen 26.4.2013 saakka         2 Ei -
Petri Vanhala, jäsen 26.4.2013 saakka         8 Ei -
Hallintoneuvoston jäsenet, yhteensä   64 Ei - 59 Ei -
                   
F5 Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt
Konsernilla on useita etuusperusteisia ryhmäeläkevakuutuksia, joiden piirissä on Finnveran edeltäjäorganisaatioista Finnveraan siirtyneitä henkilöitä ja johdon lisäeläkevakuutuksessa ennen 2.4.2009 nimetyt johtoryhmän jäsenet ja aluejohtajat. Järjestelyiden piirissä oli vuoden lopussa 142 työssä olevaa henkilöä. Henkilön erotessa tai jäädessä eläkkeelle vakuutus muuttuu maksuperusteiseksi, koska vapaakirjoja ja eläkkeitä korotetaan vakuutusyhtiön antamalla hyvityksellä.

Vuoden 2013 alusta alkaen johdon lisäeläkevakuutus muuttui etuusperusteisesta maksuperusteiseksi ja vakuutettujen eläkeikä on jatkossa 63 vuotta tietyin siirtymäsäännöksin. Tämä on esitetty velvoitteen täyttämisenä laskelmissa.

Järjestelyt rahoitetaan vakuutusyhtiöön suoritettavilla vuosittaisilla vakuutusmatemaattisiin laskelmiin perustuvilla maksuilla. Järjestelyihin sovelletaan paikallista vero- ja muuta lainsäädäntöä.

Velvoitteena esitetään vakuutetuille annettu koko lupaus ja vastaavina varoina vakuutusyhtiön vastuulla oleva osuus tästä velvoitteesta. Varojen määrä lasketaan samalla diskonttauskorolla kuin vastaava velvoite. Näin ollen diskonttauskoron muutoksesta aiheutuva riski kohdistuu ainoastaan nettovelkaan. Koska eläkkeet nousevat vakuutusyhtiön hyvityksellä, yhtiöllä ei ole näiden suhteen riskiä. Palkankorotusolettaman 0,25 %-yksikön nousu kasvattaisi velvoitetta 1,2 % (1,3 %) ja lasku päinvastoin.

Taseen etuusperusteinen nettovelka määräytyy seuraavasti:
            Konserni
(1 000 e)           31.12.2014 31.12.2013
Eläkevelvoite        
Rahastoitujen velvoitteiden nykyarvo 1.1.   3 079   9 357
Kauden työsuoritukseen perustuva meno 279   921  
Velvoitteiden korkokulu 92   281  
Järjestelyn velvoitteen täyttämiset -139   -2 415  
Uudelleen määrittämisestä johtuvat erät        
-Taloudellisen oletusten muutoksista aiheutuneet 773   -1 081  
-Väestötilastollisten oletusten muutoksista aiheutuneet 0   -603  
-Kokemusperusteiset -409 596 -3 381 -6 278
Rahastoitujen velvoitteiden nykyarvo 31.12.   3 674   3 079
Varojen käypä arvo        
Järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo 1.1.   3 565   8 037
Varojen korkotuotto 109   249  
Velvoitteen täyttämiset -139   -2 308  
Järjestelyyn kuuluvien varojen tuotto lukuun ottamatta korkokuluun tai -tuottoon sisältäviä eriä 823   -2 283  
Maksusuoritukset -155 638 -130 -4 472
Järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo 31.12.   4 203   3 565
Nettovelka (velvoitteiden ja varojen erotus)   -528   -486
Laajan tuloslaskelman eläkekulu        
Kauden työsuoritukseen perustuva meno   279   921
Velvoitteen täyttämiset   0   -107
Nettokorkokulu   -17   32
Tuloslaskelman etuuspohjainen eläkekulu   262   846
Uudelleenmäärittämisestä johtuvat erät   -459   -2 782
Konsernin etuusperusteinen nettovelka on muuttunut tilikauden aikana seuraavasti:
              Konserni
(1 000 e)           31.12.2014 31.12.2013
Etuusperusteinen nettovelka      
Eläkevelka (+) /Eläkesaatava (-) 1.1. -486   1 320
Tuloslaskelmalle kirjatut kulut 262   846
Maksetut eläkemaksut 155   130
Muun laajan tuloksen eriin kirjattu -459   -2 782
Eläkevelka (+)/ Eläkesaatava (-) 31.12. -528   -486
Järjestelyyn kuuluvat varat sisältävät 100% hyväksyttäviä vakuutuksia.
              Konserni
Vakuutusmatemaattiset olettamukset 31.12.2014 31.12.2013
Diskonttokorko 1,70 %   3,00 %
Tulevat palkankorotukset 2,40 %   2,40 %
Tulevat eläkkeiden korotukset 1,20 %   0,69 %
Velvoitteen painotettuun keskiarvoon perustuva duraatio on 15,6 vuotta. Finnvera ennakoi maksavansa 174 748 euroa etuuspohjaisiin järjestelyihin vuonna 2015.

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri