Esikatsele PDF
Siirry latauskeskukseen Tulosta
«
VUOSIKERTOMUS 2014

Liiketoiminta

Vaisut talousnäkymät vaikuttivat pk-yritysten kasvusuunnitelmiin ja riskinottoon. Talouskasvu polki paikallaan kolmatta vuotta, ja yritysten luottamus oli alamaissa. Investointien vähäisyys oli suuri huolenaihe.

Pk-rahoituksen kysyntä oli maltillista ja suunnilleen edellisvuoden tasolla. Rahoitusta haettiin yhteensä kahden miljardin euron kokonaishankkeisiin. Kysyntä painottui aiempia vuosia enemmän käyttöpääomaan. Luottojen lyhennyslykkäyksiä sekä muita rahoituksen uudelleenjärjestelyjä tehtiin paljon.

Finnvera myönsi pk-rahoitusta yhteensä 1 003 miljoonaa euroa, joka on 21 prosenttia enemmän kuin vuonna 2013. Kasvuun vaikuttivat osaltaan aiemmin myönnettyjen rahoitusten uudelleenjärjestelyt. Finnvera oli vuoden aikana mukana rahoittamassa 866 yrityksen omistusjärjestelyjä (972) yhteensä 87 miljoonalla eurolla (108).

Venäjän ja Ukrainan välinen tilanne aiheutti epävarmuutta Venäjälle, Suomelle tärkeään vientimaahan suuntautuviin kauppoihin. Pankit olivat hyvin varovaisia rahoittamaan suomalaisten yritysten kauppoja Venäjällä. Tämän lisäksi epävarma taloustilanne näkyi viennin rahoituksen takuukysynnässä, joka laski noin 14 prosenttia edellisvuodesta ja oli 7 290 miljoonaa euroa (8 447). Myös vientiluottojen rahoitusta kysyttiin edellisvuotta vähemmän.

Tarjottujen vientitakuiden ja erityistakausten määrä sitä vastoin nousi 51 prosenttia yhteensä 5 034 miljoonaan euroon (3 327). Tästä valtaosa eli 71 prosenttia kohdistui teollisuusmaihin suuntautuvaan pääomatavaravientiin, 15 prosenttia Latinalaiseen Amerikkaan ja 7 prosenttia Lähi-itään ja Pohjois-Afrikkaan. Vientiluottojen rahoitukseen liittyviä tarjouksia annettiin 2 829 miljoonaa euroa.

Voimaan tulleiden vientitakuiden määrä nousi 46 prosenttia edellisvuodesta 4 004 miljoonaan euroon (2 738). Takuut tulevat voimaan, kun vientikauppa on lopullisesti tehty. Vastuut jakautuivat 87 maahan. Suurimmat yksittäiset vastuumaat olivat Yhdysvallat, Brasilia ja Saksa. Yksittäisistä maista Saksaan suuntautuviin kauppoihin liittyvä vientitakuuvastuukanta kasvoi eniten edelliseen vuoteen verrattuna.

Suoria pääomasijoituksia tehtiin 16 miljoonalla eurolla ja ensisijoituksia yhteensä 3 miljoonalla eurolla (5). Jatkosijoituksia tehtiin 82 (66) yhteensä 12 miljoonalla eurolla (11).

Yhteenveto liiketoiminta-alueittain
  Tarjotut
lainat,
takaukset ja
vientitakaukset
Tarjotut
vienti-
takuut
Yhteensä 1.1.2014-31.12.2014 Vastuu-
kanta 31.12.2014*
Asiakas-
määrä 31.12.2014
  Me Me Me Me Me
Paikalliset pienyritykset 116 0 116 327 18 179
Kotimarkkinayritykset 416 21 437 1 669 9 735
Kasvavat ja kansainvälistyvät yritykset 371 69 440 761 749
Viennin rahoitus 10 5 034 5 044 12 216 115
Yhteensä 914 5 124 6 037 14 973 28 778
 * Pois lukien arvonalentumiset ja takaustappiovaraukset.

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri