Esikatsele PDF
Siirry latauskeskukseen Tulosta
«
VUOSIKERTOMUS 2014

Toimitusjohtajan katsaus

Erisuuntaisten tapahtumien vuosi

Vuosi 2014 alkoi aiempaa myönteisemmissä merkeissä, mutta poliittiset kriisit sumensivat näkymiä pian uudelleen. Onneksi maailmantalous näytti vuoden lopulla saavan taas hieman vauhtia.

Suomi tuntui jäävän jälkeen muun Euroopan talouskehityksestä. Investoinnit olivat matalalla tasolla, sillä monet yrittäjät ja yritykset eivät pitäneet Suomen investointi-ilmapiiriä suopeana. Vientitilauksissa oli pitkin vuotta aaltoliikettä, mutta loppuvuonna muutama suuri alustilaus, joita Finnverakin oli rahoittamassa, kaunistivat tilauskirjoja.

Rahoitusmarkkinat Suomessa toimivat paremmin kuin yksittäisistä kannanotoista voisi päätellä, mutta olivat kuitenkin poikkeuksellisen polarisoituneet vuonna 2014. Erityisesti pienehköillä yrityksillä oli rahoitusvaikeuksia, jos yrityksen taserakenne oli heikentynyt. Viennin rahoituksen kysyntä pysyi korkealla tasolla.

Finnveran mahdollisuuksia rahoittaa yrityksiä parannettiin sekä lakimuutoksin että valtioneuvoston päätöksin erityisesti vuoden 2014 loppupuoliskolla.

Käyttöpääomaa tarvittiin

Yleisestä taloustilanteesta johtuva varovaisuus ja odottelu heijastuivat yritystoimintaan ja asiakkaidemme kautta myös meidän toimintaamme. Pk-rahoituksen kysyntä oli edellisvuoden tasolla ja kohdistui entistäkin enemmän käyttöpääomaan sekä aiempien luottojen uudelleenjärjestelyihin. Pääomasijoitustoimintamme hankevirta oli suurin piirtein aiempien vuosien kaltainen huolimatta siitä, että toiminta siirtyy lähivuosina Tekesille.

Suomen vienti jäi katsauskaudella matalammaksi kuin odotettiin. Venäjän talouskasvun vuonna 2012 alkanut heikentyminen, ruplan romahtaminen sekä Venäjän ja Ukrainan kiista hankaloittavat Venäjä-vientiin suuntautuneiden suomalaisyritysten toimintaa. Nämä näkyivät viennin rahoituksemme kysynnässä. Finnvera osallistuu Turun telakalta toimitettavien TUI Cruises GmbH:n tilaamien risteilyalusten rahoitukseen, mikä puolestaan nosti annettujen takuutarjousten määrää.

Iso osa asiakasyrityksistämme pärjäsi hyvin ja löysi uusia asiakkaita. Konkurssien määrä kuitenkin pysyi korkealla tasolla, mikä osaltaan kertoo haastavasta toimintaympäristöstä ja taloustilanteesta. Katsauskaudella konkurssiin hakeutuneen Talvivaaran vastuita oli pääosin kirjattu alas jo aiemmin, ja uusilta suurilta tappiokirjauksilta vältyttiin. Tämän seurauksena Finnvera-konsernin taloudellinen tulos oli ennustettua parempi, mutta jäi edelleen alle yhteen prosenttiin suhteessa suuresti kasvaneisiin vastuukantoihin.

Samalle viivalle kilpailijamaiden kanssa

Valtio paransi julkisen rahoituksen mahdollisuuksia Finnveran osalta merkittävästi. Tehtyjen laki- ja sitoumusmuutosten myötä voimme lisätä riskinottoamme sekä pk-rahoituksessa että viennin rahoituksessa.

Joukkovelkakirjarahoitus, suurten yritysten vientiin liittyvien kotimaisten investointien takaaminen ja EU:n pk-määritelmää suurempien yritysten rahoitusmahdollisuus laajensivat keinovalikoimaamme. Kun lakiesitys niin sanotusta jälleenrahoitustakauksesta toteutuu, voimme todeta olevamme valtuuksien ja rahoitusinstrumenttien osalta samalla tasolla tärkeimpien verrokkimaidemme kuten Ruotsin ja Saksan kanssa. 

Kannustamme yrityksiä kansainväliseen kasvuun

Yksi tavoitteistamme on tunnistaa kasvuyrityksiä ja kannustaa niitä kansainväliseen kasvuun. Tätä vauhdittaaksemme aloitimme yhdessä Tekesin ja Finpron kanssa Team Finland LetsGrow ‑ohjelman, jonka rahoitus- ja neuvontapalvelut auttavat yrityksiä toteuttamaan omia kansainvälistymiseen tähtääviä suunnitelmiaan. Jatkamme myös pankkien kanssa yhdessä järjestämäämme Vientikaupan rahoitus ‑ohjelmaa. Sen tavoitteena on tutustuttaa pk-yrityksiä vientikauppojen rahoitusmahdollisuuksiin.

Kotimarkkinayritysten osalta periaatteenamme on riskinjako siten, että pankki tai muu yksityinen rahoittaja, kuten esimerkiksi vakuutusyhtiö, on päärahoittaja. Kohdistamme rahoituksemme erityisesti yritysten muutostilanteisiin ja aloittavien yritysten perustamisvaiheessa tarvitsemaan rahoitukseen.

Jaamme riskiä pankkien kanssa vuosittain tuhansissa hankkeissa. Jatkamme osaltamme ponnisteluja siten, että rahoituksemme vaikuttavuus olisi mahdollisimman suuri ja kohdistuisi elinkeinopolitiikan kannalta tärkeimpiin kohteisiin. Haluamme, että palvelumme tuottama asiakaskokemus on viiteryhmänsä parasta ja että yhteistyömme olisi saumatonta sekä yksityisten rahoittajien että julkisten sisarorganisaatioidemme kanssa.

Kiitän lämpimästi asiakkaitamme, kumppaneitamme ja kaikkia sidosryhmiämme luottamuksesta sekä rakentavasta yhteistyöstä. Kiitos myös finnveralaisille, jotka omalla panoksellaan auttavat synnyttämään uusia suomalaisia menestystarinoita. Tavoitteemme on, että yhteiset ponnistelumme johtavat asiakkaidemme – suomalaisten yritysten – menestykseen.

"Jaamme riskiä pankkien kanssa vuosittain tuhansissa hankkeissa."

- Pauli Heikkilä

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri